I PERSONAGGI

 

TURIDDU

Lu zitu

CICCINA

La zita

DON PASQUALI

Padre di Ciccina

CARMILINA

Madre di Ciccina

DON PIPPINU

Anziano che abita nel cortil

DON GIUANNI

Lu varberi

MICHELI

Un amico di Turiddu

VENDITORE AMBULANTE

Munito di carriola con frutta e ortaggi

VETERINARIO

Con camice e “ferri del mestiere”

DON CALIDDU

Soprannominato “Lu scenziatu”

GILORMA

La missaggera

RUSALIA

Curtigliara

CATARINA

Curtigliara

CUNCETTA

Curtigliara

BRIZZITA

Curtigliara

VICENZA

Curtigliara

MADDALENA

Curtigliara

CARMINU

Contadino

PAULU

Contadino

MINICU

Contadino

Per la serenata:               DUE MUSICISTI con chitarra e mandolino

 

 

 

 

SI APRE IL SIPARIO

(LA SCENOGRAFIA RAPPRESENTA UN CORTILE DI UN PAESE DI SICILIA – E L'ALBA E C'E’ ANCORA UN PO’ DI BUIO - SI ACCENDE UNA LAMPADA DENTRO UNA FINESTRA, DA DOVE CICCINA,  CHE HA TRASCORSO UNA NOTTE INSONNE PER LE SMANIE D’AMORE, CANTA LA SEGUENTE CANZONE, MOLTO APPASSIONATAMENTE) :

 

VOTU E MI RIVOTU

 

Mi votu e mi rivotu suspirannu

passu li notti interi senza sonnu,

e li biddizzi to' vaiu cuntimplannu

mi passa di la notti sina a jornu .

Pi tia nun pozzu no arripusari,

paci nunn'avi cchiù st'afflittu cori .

 

Ci pensi quannu 'nsemmula abballammu

li manu 'nni pigliamu e 'nni stringemu,

‘nti l'occhi tutti du' 'nni taliamu

t’arrussicà la facci e ‘nni vasamu.

 

Pi tia nun pozzu no', arripusari ,

paci nunn'avi cchiù st'afflittu cori .

 

CARMINU

(ENTRA IN SCENA CON LA FALCE  IN MANO,   LA “SACCHINA”  SULLA SPALLA E UN CAPPELLO DI PAGLIA DA MIETITORE IN TESTA  -  BUSSA AD ALCUNE PORTE E CHIAMA A GRA VOCE…..)

Minicu...Paulu....

 

CUNCETTA

(APRE LA PORTA DI CASA ED ESCE FUORI) 

Bongiornu Carminu. . .Me maritu  a mumenti  e'  prontu...Si  sta mangiannu tri piddruzza di baccalà a l'agliotta, cu du milingianeddi fatti a quaglia. ...una pagnotta... e ' na pocu di alivuzzi ... Chi vo', me maritu soffri di ‘na dibulizza cronaca…..ed'e' un pocu dilicatu di stomacu... soffri di ‘culicista !   Si nun ci cociu iu, capaci ca mi cadi malatu comu 1'annu scorsu…. quannu si mangià tri quarti di chilu di passuluna salati…. e un cicaruni di ricotta cu lu seru !.

 

CARMINU

(CON SARCASMO ED IRONIA)

Certu ‘gnura Cuncetta..li mariti bisogna tenili sempri energichi.  Ma nun criu ca vi scurdastivu a darici vide' 'na bona litrata di vinu e 'na pocu di ova  duri...ca sustennu.

 

 

CUNCETTA

Perciò  !    lu vinu un ci avia a dari ?... Sulamenti 1'ova duri nun ci detti… ma stanotti,  siccomu nun ci putia sonnu… pi la. troppa dibulizza,   mi susivu e ci nni sbattivu quattru cu un muccuni di Marsala all’ovu !

 

 

CARMINU

Ci la sapiti  curari bona la culicìsta a vostru maritu. Lu stati facennu addivintari un liuni !

 

 

PAULU

(ESCE DI CASA)  : Bongiornu 'gnura Cuncetta !

 

 

CUNCETTA

Bongiornu a tia Paulu..Iu m'arritiru ca haiu un saccu di chiffari.

 

PAULU

Bongiornu Carminu... Chi si dici stamatina ?

 

CARMINU

E chi s'avà diri caru Pau1iddu...Si lu restu di la ciurma nun s'allesti, 1'ariu 'nfoca e pò cu la calura nun ni putemu spidugliari cchiu' !

 

MINICU

(ARRIVA PER ULTIMO E SALUTA) :     E si rispetta !  Mi dici la testa ca oj ci sarà' 'na calura peggiu di chidda d'aieri.

 

 

(I CONTADINI SI DISPONGONO IN RIGA E CON LE FALCI IN MANO  E CANTANO)

 

CANTU DI LI MITITURA

 

La   la   la   la,    la   la   la   la   la   (due volte)

E' l'alba ed'è  già l'ura di  partiri,

ca   lu furmentu ormai s’avà tagliari

lassari   lu paisi è  lu duviri,

ca pi   tant'uri s'ava'  travagliari.

Partemu e  salutamu li muglieri

spirannu di   scurdari li  pinseri .

La la la la la la, la la la la la la…

 

Lu jornu e' troppu longu di passari   .

ca si torna a la casa a tarda ura,

lu suli e' beddu assà ma fa' sudàri

e c'è' la siti pi la' granni arsura.

Chistu e' lu cantu di li mititura

ca scuttanu lu pani cu sudura.

La la la la la la, la la la la la

 

 

(SFUMARE IL CANTO E USCIRE DI SCENA  -    SI FA' GIORNO E DA UN ANGOLO ENTRA TURIDDU CHE CON LA CHITARRA

(meglio se accompagnato da due musicisti con chitarra e mandolino),  CANTA UNA SERENATA A CICCINA CHE SI TROVA ALLA FINESTRA).

 

 

SIRINATA

Vinni a cantari ccà sta sirinata

cu la chitarra e la me cumpagnia,

ricordati di me fanciulla mia,

ti dò la buonanotte e vado via.

Tu dormi dormi, fanciulla mia

non so chi sia ad amare te.

Sento 'na smania d’averti accanto,

d'amor soltanto mi fai morir.

Sento 'na smania d’averti accanto,

d'amor soltanto mi fai morir.

 

Dormi con gli occhi chiusi ma sveglio il cuore

lo sai che sono io il tuo primo amore

lo sai che sono io che t'amo tanto

e vengo a risvegliarti col mio canto.

Tu dormi dormi, fanciulla mia,

non so chi sia ad'amare te.

Sento 'na smania d'averti accanto

d'amor soltanto mi fai morir.

Sento 'na smania d'averti accanto

d'amor soltanto mi fai morir.

 

E la matina di la bellivata

ti portu lu cafe' 'cu la granita

e po' ti portu a la missa cantata

cu la to' bedda vistina di sita.

Tu dormi dormi, fanciulla mia,

non so chi sia ad'amare te.

Sento 'na smania d'averti accanto

d'amor soltanto mi fai morir.

Sento 'na smania d'averti accanto

d'amor soltanto mi fai morir.

 

          

 

(ALLA FINE DELLA SERENATA ESCE DI CASA DON PASQUALI IN CAMICIA DA NOTTE,

MOLTO ARRABBIATO  E SI SCAGLIA FURIOSO CONTRO TURIDDU COL BASTONE)

 

DON PASQUALI

Botta di sali chi ci veni !....Arre' cca e' stu diavulu ! A tia t’ha fari scurdari sta strata !

(INSEGUE TURIDDU BRANDENDO IL BASTONE E SBATTENDOLO A TERRA….. MA  INCIAMPA E CADE) 

:Aaahiii….mi sdirrinavu !!! ahiiiiiiiiiiii  !..  Ora va' ca a stu sdisanuratu l’ha fari scannaliari pi ‘na vota e sempiri di mettiri pedi ‘nti stu curtigliu !

 

TURIDDU

(E' INDECISO SE SCAPPARE O AIUTARLO, POI DA LONTANO GLI DICE : )

Assa veni cca' . . . ca  l’aiutu e 1u fazzu susiri !  Chiffà l’aiutu ?

 

DON PASQUALI

(SI ALZA FATICOSAMENTE) :

Ma quali aiutu  e aiutu  !!! Ha la testa cchiù dura di li scecchi di Pantelleria ! Aaahii... T'haiu dittu e ripitutu centu mila voti ca ccà nun ti cci ha fari vìdiri cchiu' !!

(POI ARRABBIATISSIMO SI RIVOLGE A CICCINA)       ..E tu intantu trasi dintra.

 

CICCINA

Pirchi ! chi mali fazzu cca' .   Iu stava pigliannu 'na vuccata d'aria mattutina.

 

DON PASQUALI

Zitta, e senza rebbica ! dintra, ca po' facemu li cunti.

(POI MINACCIOSO SI RIVOLGE A TURIDDU MENTRE CICCINA RIENTRA)

E tu, ancora cca sì ?     Via….vattinni…… e nun ti fari vidiri cchiu' nti stu curtigliu !

 

TURIDDU

(SPAVENTATO E BALBETTANDO)  

Sapi.. Don Pasquà…...iu vogliu a so' figlia Ciccinedda.

 

DON PASQUALI

Pezzu dì gnucculunì ! ! ! . . .senza cuscenza. . .senza riligionì. . .senza muralità !  Comu ti sei permesso di ittari l'occhi  ‘ncapu a me figlia Ciccina  ...Camina di cca'….e cerca di scurdaritilla…… ca  me figlia Ciccina unn'e' pani pi li to' denti ! ! !

 

TURIDDU

Ma iu a Ciccina la vogliu beni !  Mi la vogliu spusarì ! . Idda mi voli e...

 

DON PASQUALI

. . .E tutti dù vi vuliti ! ! !   Ma nun vogliu iu !!  Me figlia  s'ava' pigliari a unu bonu sistimatu, no' a tia. .. spiantatu !!!

 

TURIDDU

Ma . . . papa '………….

 

DON PASQUALI

(FURIOSO)  Ma quali papa' e pipi'...ca si nun ti nni va' di ccà stu fricchiuni ti lu spaccu 'ntesta !

 

TURIDDU

(SPAVENTATO MA SEMPRE DECISO A FARSI ASCOLTARE):     Ma…..iu…..sapi.....iu vulissi a............

 

DON PASQUALI

T'haiu dittu camina e nun ti fari vidiri cchiu' ( INSEGUE .TURIDDU CHE SCAPPA) . . .Trasi' già . . .papa' ! . .Chi ebbuca vutata.   Sti picciotti d'oggi appena canuscinu ' 'na picciotta già' si cridinu ziti e maritati ! . . .Papa' ... Ihiiii . . .L' avissi fricchiuniatu bonu pi bonu si unn'avìssì statu figliu di ‘ddu me cumpari Micalangilu.  Chiddu ca tra l'altru eni tanticchiedda … nzumma lu capistivu no ?

(CON IL POLLICE DELLA MANO DESTRA IMITA UN TAGLIO ALLA GUANCIA DESTRA,  PER FAR NOTARE  CHE IL COMPARE E' UN MAFIOSO  - 

ESCE DI CASA DON GIUANNI, IL BARBIERE)….    Oh cumpari Giuà….ccà siti ?

 

DON GIUANNI

Ma chi aviti di prima matina, ca vi viu accussi  ‘culliratu ? Ma pirchì atu fattu tuttu stu ‘nfernu....chi succidì !  M’appi a susiri cchiù prestu di lu solitu.

 

DON PASQUALI

Ahii . . .truppicavu, pi assicutari un mascarzoni . . .a questo animali vattiatu gli devo dari un esempiu di buona crianza  sociali !  Si deve imparare il rispettu e la buona educazioni!!!   Ca si non ce l’ha imparata sò patri, ci la imparo iu !!!

A fricchiunati gli devo fari vederi di unni spunta il sole ! ! !   Ci pari giustu ca si pirmisi dì venirì a cantari una sìrìnata a me figlia Ciccina ?  E pi ghiunta di prima matina ?

 

DON GIUANNI

E pirchi' e' accussi 'nfuscu ? unn'e' un'anuri pi vostra figlia ?

 

DON PASQUALI

Ma po' essìrì mai, ca ogni matina . . . dìcu e arrebbico, ogni matìna,  nun si pò dòrmiri in santa paci ca unu devi essiri addrivigliatu cu la sirinata ?   Iu nunn'haiu mancu bisognu di mettiri la sveglia ca ìmmancabilmentì stu gaddu cantaturi…ogni vota, mi veni a sdrivìglia ‘nta lu chinu di lu sonnu ?

 

DON  GIUANNI

Chi ci vuliti fari  cumpà !  Aviti a cumpatiri…la gioventù d’oggi unn’avi cchiù rispettu pi l’anziani !

 

DON PASQUALI

A stu scrìanzatu ci l'haiu dittu tanti voti  dì  nun  si farisi vìdiri cchiù ‘nti stu curtigliu . . .ma nenti….nenti…è ‘na testa di sceccu…. Comu si parlassi a lu muru. . .Ma la prossima vota mi affaccìro' ìu di dda finestra e ccià ghittari di 'ncoddru un beddu vasu di acqua dì rosi ... fresca fresca della nuttata.

 

 

DON GIUANNI

Ma no' , cumpari Pasqua' . . .chi ci vuliti fari !   Picciotti su' . . .Va'  ora mi ‘nni vaiu a grapiri la putia. Arrivederci.

 

 

DON PASQUALI

Si, arraggiuni aviti cumpa'   si fici tardu macari pi mmia. Arrivederci.

 

(MENTRE LORO VANNO VIA,  ENTRANO NEL CORTILE : RUSALIA, CATARINA, POI MADDALENA E BRIZZITA -

QUALCUNA SCOPA DAVANTI ALLA PROPRIA CASA, QUALCUNA STENDE I PANNI, ECC....)

 

RUSALIA

(CON UN BIDONE D'IMMONDIZIA, CANTICCHIANDO ) : Scìuri sciuri, sciuri di tuttu 1'annu.... na na na na na…na….Spiriamu ca stamatina passassi lu spazzinu ! (POI VEDE CATARINA)...Oh..cummari Catarì, già susuta siti ?     di prima matina ?

 

CATARINA

A chi vuliti, cu sti mariti ca vannu a travagliari accussi' prestu, una o si susi o si susi !

 

RUSALIA

Ma cu sta scusa 'nn'arrizzittamu la casuzza di prima matina, ca di surbizza ci nn'e' a mai finiri !    Accamora haiu di stirari li robi di l'atra lavata, lu mangiari a priparari a li gaddrìneddi, la mappina di passari e li linzola a lavari !...Datu ca oj veni l'acqua nn'apprufittamu pi lavari ogni cosa... Cu st'acqua chi veni ogni setti iorna !!!

 

CATARINA

Allura iu c'avissi a diri !...0gni vota chi veni l'acqua mi squaglia cu li mani a moddu a lavari .....C ‘è me figliu Gilormu ca fa' lu miccanicu e ddi robbi si ci fannu stari sempri 'na fitinzia..lava e strica... strica e lava, ddi quattru sordi chi porta agghiri nintra nunn'abbastanu mancu p'accattari lu lisciuni !

 

 RUSALIA

Unn'e' veru !...cu li prezzi d'oggi giornu ca acchiananu li mura lisci nun si pò campari cchiù......Taliati cca' (SI ALZA LA VESTE E FA VEDERE UNA CALZA SMAGLIATA)...Sti cazetti mancu avi ottu misi chi mi 1'accattavu e già' mi si sciardaru  di mala manera !   Nun sulu ca costanu l'ira di Diu, macari nun duranu nenti !

 

 

CATARINA

Allura chi ccia' diri iu ! accamora me figliu Saru avi un paru di scarpi ca si ci scuddraru tutti ! ...Mancu cinc'anni ccia' fattu e già si ci graperu …. di davanti e di darre'!.. ddi scarpi parinu du cani chi allamanu pi lu pitìttu !!!

 

(ESCE ANCHE MADDALENA E TUTTI IN CORO CANTANO "SICILIA BEDDA")

SICILIA BEDDA

 

Di Mungibeddu tutti figli semu,

terra di focu  e di canti,  e d’amuri,

st’aranci sulu nui li pussidemu

e la Sicilia nostra si fa onuri.

E di luntanu vennu li furastera a massa,

dicennu: - “La Sicilia, chi sciauru ca fa, 

chi sciauru ca fa” .

E di luntanu vennu li furastera a massa,

dicennu: - “La Sicilia, chi sciauru ca fa,

chi sciauru ca fa” .

 

E tonchi, tichiti tonchi ti, tonchi tonchi tonchi ti,

e tonchi, tichiti tonchi ti, la la la la la la ,  la la la la la la.

 

L’oduri di la zagara si senti,

e riturnà la bedda primavera,

rosi sbucciati e suli cucenti,

Sicilia bedda tu sì ‘na sciurera.

 

Chi sciauru, chi sciauru, di balicu e di rosi,

evviva la Sicilia e l’abitanti sò,  

e l’abitanti sò.

Chi sciauru chi sciauru, di balicu e di rosi,

evviva la Sicilia e l’abitanti sò,  

e l’abitanti sò.

 

E tonchi tichiti tonchi ti…ecc…………

 

 

MADDALENA

(SI AVVICINA A RUSALIA)   Cummarì Rusali, sapiti chi sintivu ? La ‘gnura Brizzita ha ghittatu lizzari ca ci manca lu gaddruzzu. Arsira iva dicennu ca ci l'aviti vu', ammiscatu cu li vostri puddrasci !   Mancu li mali palori chi v'ha dittu ! ! !      

 

RUSALIA

Chiii !!!....iu lu gaddu so' ! ! ! Ma a sta vicchiazza comu ci vi nni ' ntesta 'na cosa simula ! iu lu gaddu sò  '! ! ! . . .A chi bisognu haiu iu di lu so' gaddru,  spinnacchiatu e arripuddutu ! ! !      Iu ci nn'haiu unu ca fa 'mpazziri a tutti li puddrasci di lu vicinatu  ! Chi ci mangia' lu....assamu iri va' !!!...   

 

 

BRIZZITA

 (ESCE  FURIOSA):  Bongiornu...Chi e' stu cuncumeddu di prima matina?  A cu sparlati  accamora ! ! !

.

CATARINA

A vvossìa ca si tingi li capiddi.

 

BRIZZITA

Chiii !!!  sempiri schirzusa la ‘gnura Rusalia. . .  Cchiuttostu gnura Rusali',  vi avia a diri ' na cosa. . .Mmezzu li vostri puddrasci cciava' essiri sicuramenti lu me' gaddruzzu.

 

RUSALIA

Lu sò gaddruzzu sì lu issi a circari a n'atru postu...iu dintra la me' casa nunn'haiu cosi di l'atri genti !

 

BRIZZITA

A mia invecì mi dissìru ca di sicuru l'avi vossia !

 

 

RUSALIA

Tinta ca nun servì...micidiaria...curtigliara ca nun sì atru ! ! ! Dillu n'atra vota. . .1'unista' mia e ' canusciuta di tutti ! ! !

 

BRIZZITA

Latra...latra...tu fusti !...Tu

 

(SI ACCAPIGLIANO E ALLE GRIDA ESCONO DI CASA ANCHE VICENZA E CARMILINA

 CHE CERCANO DI SEPARARE LE DUE DONNE)

 

CUNCETTA

(QUANDO FINALMENTE LE DUE LITIGANTI SONO DIVISE)   Ma chi è stu manicomiu !!! Sti cosi li fannu li curtìgliara . . . Circamu di cumpurtarini comu li genti civili... si aviti cosi di discutiri facitilu cu bona crianza.

 

CORO :  CANZONE    CHICCHIRICHÌ

 

BRIZZITA:

Aviti vistu cummari un gadduzzu ?

l'aviti vistu passari di cca'

la circa russa, li pinni puliti,

si lu viditi vi pari un re.

 

CORO  :

E oime' , e oime',

lu gaddu e' persu e nun sacciu dunn ' e ' !

Chicchirichì, chicchirìchi '

ti sentu cantari e un sacciu unni si !

 

RUSALIA :

Cummari mia, sgarrastivu strata !

'nta la me casa gadduzzu un ci nn ' e ' !

circativillu 'nta strati cchiu larghi,

ca 'nta me casa gadduzzu un ci nn'e' .

 

CORO :

E oimè e oimè,

lu gaddu e' persu e nun sacciu dunn' e' !

Chicchirichi ' , chicchirichi '

persi lu gaddu e li quattru tari' !

E oimè e oimè,

lu gaddu e' persu e nun sacciu dunn' e' !

Chicchirichi ' , chicchirichi '

persi lu gaddu e li quattru tari' !

  

( FINITO IL CANTO TUTTE LE DONNE, ESCLUSO CARMILINA, RIENTRANO A CASA -

NEL FRATTEMPO ENTRA IN SCENA GILORMA " LA MISSAGGERA " - CICCI.NA OSSERVA DA DIETRO LA FINESTRA )

 

GILORMA

Bongiornu donna Carmili' !   Vinni pi ddu discursu ! Unn'e' so' maritu, Don Pasquali !

 

CARMILINA

Me' maritu un c'è' ca si 'nni ì a travagliari . . .ma po' parlari cu mia ca e' la stessa cosa !

 

GILORMA

Veramenti sì parlava cu iddu avissi statu meglio…si tratta di cosi d’omini !

 

CARMILINA

Mizzicaaaa, cosi d’omini…allura vossia chi è omu ?

 

GILORMA

‘Nti stu casu mi tocca fari cosi d’omini….si tratta di cosi d’una certa ‘mpurtanza.   Comunqui datu ca so maritu nun c'è e iu haiu  un pocu di prescia

di spidugliari sta faccenna ...comu vossia appi caputu….mi manna' masciu Vitu….. ca voli la risposta !

 

CARMILINA

Ci putiti iri a diri a masciu Vitu ca la risposta e' di si ' !

 

GILORMA

Accunsintitì  allura ?

 

CARMILINA

Sissignuri ! accunsentu . . . e me maritu  accunsenti vide' !

 

GILORMA

Beni, beni !.. .e Ciccina ?

 

CARMILINA

Chi c'entra Ciccina !...Chi ci  'nteressa a vossia di Ciccina ?

 

G I LORMA

Sapiti, masciu Vitu, nonostanti l'apparenza, e' sintimintali assa' !.... Vulissi sapiri chi nni pensa vide' la picciotta !    Nun vulissi ca poi... Sapiti comu vannu sti cosi ?.. .masciu Vitu e' anzianu e vostra figlia in confrontu a iddu. . . . ‘nzumma ci putissi veniri figlia !.. .E queste cose si sanno ! . . .

col passare del tempo! ..mi capisci comè... lei potrebbe! ! !

(CON LA MANO IMITA IL GESTO DELLE CORNA).

 

CARMILINA

Ma com'e' ?...Chi discursi sta facennu ! Natri semu genti seria e la nostra parola e' vangelu !    Si ci  ripetu  ca  iu  e  me  maritu  accunsintemu,  pirchì ‘nsisti  ancora ?

 

G I LORMA

Donna Carmilì , nun vulissi ca s'avissi affinnutu !...M’avà capiri…. masciu Vitu nun mi raccumannà atru ! . . .Mi dissi chiaru e spicificu di parlari iu 'npirsuna anchi cu la picciotta. . .pi sentiri chi dici idda ! . . . S 'allistissi   cchiuttostu, mi facissi stu piaciri, e chiamassi a so 'figlia!

 

CARMILINA

Ma chi su' tutti sti modernità' . . .Ciccina. . .Ciccina…

 

CICCINA

(DALL'INTERNO) : Chi e'.

 

CARMILINA

Veni…arricampati ccà  subitu.

 

CICCINA

(ESCE DI CASA E VEDENDO GILORMA IMPALLIDISCE - POI SALUTA) :     Bongiornu !

 

G I LORMA

Bongiornu Ciccinedda ! Perciò' lu sa nò ?  Masciu Vitu voli sapiri chi nni pensi di la sò proposta !

 

CARMILINA

(CON UNO SGUARDO MINACCIOSO SI AVVICINA A CICCINA)

Sta attenta a nun dispiacìri a to' patri ...e anchi a mia….. Pensa qual'e' lu nostru  piaciri !

 

 

GILORMA

Si zittissi vossia donna Carmili' ! (POI RIVOLTA A CICCINA)... Perciò chi nni pensi !!

 

CICCINA

(CON LA TESTA BASSA NON RISPONDE)

 

CARMI LINA

Ada' !...spidugliati ...E sta attenta, m'arraccumannu !

 

GILORMA

Allura ?...Masciu Vitu e' un bon partitu, bonu cuminatu….ti va' a sistemichi nni pensi di iddu ?

 

CICCINA

Vuliti propriu sapiri chi cosa ‘nni pensu ?

 

 

(INIZIA LA MUSICA………CANTA CICCINA  CON IL CORO DELLE ALTRE DONNE

CHE NEL FRATTEMPO SONO  TUTTE USCITE DALLE LORO CASE.)

 

 

 

QUANTU E BEDDU MASTRU VITU

 

Quantu e' beddu mastru Vitu tuttu fradiciu e purritu !

CORO:   Eh, lariu è, cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'è !

 

Avi l'occhi comu un pirtusu unu apertu e l’autru chiusu !

CORO:   Eh, lariu e', chiù' lariu d'iddu nun ci nn'e' !

 

Avi lu nasu comu un cannolu quannu curri ci voli un linzolu !

CORO:   Eh, lariu è cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'e' !

 

Avi la vucca quantu un casciuni ! ci trasi e nesci un pistuluni !

CORO:   Eh, lariu e' cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'e' '!

 

Avi li spaddi comu ‘na cascia ! una gata e 1'autra vascia !

CORO:   Eh, lariu e' cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'è !

 

Avi la panza quantu 'na vutti,  quannu camina fa' ridiri a tutti !

CORO:   Eh. lariu e' cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'è !

 

Avi li gammi di ferru filatu quannu camina li jetta di latu !

CORO:   Eh, lariu e' cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'e' !

 

Avi li pedi caddri caddri comu a chiddi di li gaddri !

CORO:   Eh lariu e' , cchiu' lariu d'iddu nun ci nn'e' !

 

CONTINUANO A CANTARE :

GILORMA e CARMI LINA)

Ma in cumpensu avi li sordi

ca cummoglianu tutti li 'mbrogli !

Ah, beddu e', cchiu' beddu d'iddu nun ci nn'e' !

Ah, beddu è, cchiu' beddu d'iddu nun ci nn'e' !

 

 

CARMI LINA

(RIVOLTA A GILORMA) : Si turnati quannu c'è' me marìtu e' megliu !

 

GILORMA

Un mi pari troppu cumminta la picciotta….Ma videmu...capaci ca sta sira tornu !

 

CARMILINA

(A CICCINA)  Miu Gesù di ‘tern’amuri !!!... (SI DISPERA)  ….Scuscinziata...pirchi' nun ci dicisti di si ? Sugnu cunzumata   ...Appena veni to' patri… l'opira  succedi  !

 

MADDALENA

(USCENDO FUORI) : Donna Carmili' !    Chi vi succidi' ca vi dispirati ?

 

CARMILINA

E comu fazzu ora !...Gesù Gesù…...Masciu Vitu Cavatuni…manna' pi Ciccina e ‘dda testa leggia nun voli accunsentiri ……..Matri matri….e cu lu senti stasera a me maritu  !

 

MADDALENA

Piccatu veru ! . . . un bonu partitu  avissi statu ! (GUARDA CON UNA OCCHIATACCIA VERSO CICCINA)….ascuta a to mà ascuta……pensaci…..ca è un bonu partitu.

 

CICCINA

(ARRABBIATISSIMA SI RIVOLGE A MADDALENA):

E vossia chi si ‘ntrica ! Assà si lu và piglia vossia s’è un bonu partitu ! Iu mi vogliu maritari !...ma cu lu me' zitu...cu Turiddu !!!

 

MADDALENA

Ma talia sta zivittula comu si vota !  Svergognata !...Ci curpanu sti tempi moderni ca nun c’è cchiù educazioni…. un s’ascutanu cchiù né li patri e nè  li matri  !

 

CICCINA

E mancu a li sparlittera comu a vossia !!!

 

 

(INIZIA LA MUSICA……)   di     "SI  MARITAU  ROSA":

 

CICCINA  CON IL CORO

 

Vìnni la primavera, li mennuli su' 'nciuri

a mia 'nfocu d' amuri lu cori m'addumò .

L'aceddi s'assicutanu facennu discurseddi

di quantu cosi beddi ca mi fannu sunna' .

Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda

ed iu ca sugnu bedda mi vogliu marita' .

 

CORO: Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda

ed iu ca sugnu bedda mi vogliu marita'

…………………………………………………………..

Siddu di notti passanu 'ntra lu quarteri miu

m'accrisci lu disiu e un pozzu cchiu' durmì;

alleggiu alleggiu grapu la porta a vanidduzza ....

vidu ca su' nicuzza e restu a lacrima'.

Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda 

e iu ca sugnu bedda mi vogliu marità.

 

CORO: Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda

ed iu ca sugnu bedda mi vogliu marita'

 

Di quantu beddi giuvini ca passanu di sta strata

nuddu di ‘na taliata digna la casa mia.

Ed iu 'ntra peni e lacrimi distruggiu la me' vita

 mi vogliu fari zita, mi vogliu marita'.

Si maritau Rosa, Saridda e Pippinedda  

e iu ca sugnu bedda mi vogliu marita'.

(musica) ...............

 

e iu ca sugnu bedda mi vogliu marita'.

 

 

(ALLA FINE DELLA CANZONE PASSA UN VENDITORE AMBULANTE CON FRUTTA E VERDURA  -

TUTTE LE DONNE ESCONO NEL CORTILE E SI CREA UNA GRAN CONFUSIONE)

                                

 

CUNCETTA

Ci nn'e' pumadoru d'inzalata ?

 

VENDITORE

'Nn'haiu sulu 'na quattrina un pocu musciuliddi ... pero' ci su' citruluna e finocchi di prima scelta !

 

RUSALIA

Ma sti citrola chi hannu 'na simana ?

 

CATARINA

A quantu su' sti mi1ingiani ?

 

CUNCETTA

 Nunn'aviti cucuzzeddi ?

 

RUSALIA

E sti puma a quantu sù !

 

VENDITORE

Carma, carma, a una a una, ca iu già' mi cunfusionavu !

 

BRIZZITA

 Stu vrucculiddu nicu nicu quant 'e '   ?             

 

VENDITORE

Du EURI e trenta.

                 

BRIZZITA

Mizzica….du EURI e trenta  ! ma chi è allallatu ?   Chisti chi sù prezzi  ?  chistu arrubbari è !!!

 

RUSALIA

Di quant’avi chi misiru sti  EURI ‘nni cunsumaru a tutti. Ogni cosa costa lu duppiu !

 

CUNCETTA

(DALLA FINESTRA) : Ci nni su' banani ca scinnu ?

 

VENDITORE

Ci sunnu li banani ! ... .Bananas.. Ciquitas.... squisitas,   ! ! !

 

CARMI LINA

Ma cu prezzi ca fannu viniri la fibbritas !!!.

 

CUNCETTA

(DOPO CHE E' SCESA) : A quantu su' sti cipuddi ?

 

VENDITORE

Un chilu e mezzu  dù EURI  ! .....

 

RUSALIA

Macarì li cipuddi addivintaru cibu supraffinu !!!

 

CUNCETTA

A unn'è veru ?   Pi sta cosa un c'è' cchiu' chi cosa accattari, ca li sordi volanu comu lu ventu !

 

          

(TUTTI IN CORO  ESEGUONO LA CANZONE)

 

CARO VITA

Crisci ogni cosa a vista ogni minutu,

‘nni vonnu a tutti morti 'nta lu tabbutu !

comu ama' fari ma chi vita amara !

ca ogni cosa è sempiri cchiù cara !

Crisci lu pani; la carni e la farina,

crisci la pasta, lu latti e la racina !

a vista d'occhiu cc'e' tuttu ca 'ncarisci :

lu parmiggianu, lu baccala' e li pisci !   

 

La la la la, nenti cchiu' si po' accatta' !

 la la la la, e a tutti nni' stuffa' !

la la la la, l'aumenti ama' frina' !

ca sinnò di certu a schifiu finirà' !

 

Crisceru l'ova, li polli e li cuniglia,

lu granuturcu, li favi e la caniglia,

lu cascavaddu, lu burru e pruvuluni !

e cu sti prezzi ti pigli un rivudduni.

Aumentaru anchi li riggipetti !

e quarchi fimmina cchiu' nun si nni metti,

pi sparagnari quarchi biglittuni

vannu di moda ddi cosi a pinnuluni !

 

La la la la, nenti cchiu' si po' accatta'

la la la la, e a tutti nni stuffa'!

la la la la, 1'aumentu ama' frina' !

ca sinno di certu a schifiu finirà' !

La la la la ecc....

 

(TUTTE LE DONNE RIENTRANO NELLE LORO CASE - IL VENDITORE ESCE LENTAMENTE DI SCENA

MENTRE CONTINUA A " VANNIARI" - NEL FRATTEMPO ESCE NEL CORTILE DON PIPPINU CON UNA SEDIA E UNA PIPA ACCESA)

 

DON PIPPINU

Nun ni pozzu cchiu' di stari dintra cu  ddra  casa  affumata  ! ...ddra me nora Cuncetta, ogni vota ca addruma lu cufilaru, inchi tutta la casa di fumulizzu. . . e sugnu custrettu a scappari pi fora ! (SI SIEDE).. .. Ah! !! Cca, tanticchia si respira. . . (FUMA LA PIPA E TOSSISCE - ENTRA IN SCENA VICENZA ATTRAVERSANDO IL CORTILE).

 

DON PIPPINU

Oh Vicinzina !

 

VICENZA

Bongiornu don Pippi ' !

DON PIPPINU

Comu... passi senza salutari ? Ma chi ha ? Pari ca ti viu disturbata ?

 

VICENZA

E chi aviri , cchiassà di chiddu chi haiu !!!.. .Ficatu .. .Mezza ... Petri nta li rugnuna . . .Gastriti. . . Faringiti ... Nirbagia . . .Miupia . . .Allirgia….Murroiti.....

Nun mi manca nenti !

 

DON PIPPINU

Ma chi va dìcennu! Cerca di nun ti scuraggiri !    l'importanti ca c'è' la saluti !

 

VICENZA

Biatu vossia ca è sempiri schirzusu .

 

DON PIPPINU

Dimmi cchiuttostu, ti 'mpaciasti po’ cu li to' figli ?

 

VICENZA

A quali don Pippi ' . . . doppu ca ci spartivu  la roba un mi talianu cchiu'!!!

 

DON PIPPINU

Chissu mi dispiaci, pi furtuna ca iu haiu parenti affiziunati assai…. Ca mi vonnu beni e mi fannu tanti trattamenti .

 

VICENZA

Ma chi dici ! tutti li stessi su' !

 

DON PIPPINU

No cara Vicenza, ddocu ti sbagli, lì me' figli e li me nori fannu eccezioni !

 

VICENZA

Vossia accussi' è cummintu ?...Iu 'mmeci ci dicu ca e' pi la roba !......A po', la voli fari 'na prova ?    Vossia ava' fari finta di essiri malatu gravi...'nsustanza di essiri prossimu a ghirisinni a li quattru tummina ! Cu un pedi 'nta la fossa e 1'atru 'mpizzu !    Faciti finta ca vi vinni un'infartu !

 

DON PIPPINU

Chi ... un partu ?

 

VICENZA

Ma chi partu. . .un infartu! . . .un corpu di sali va' ! ! !

 

DON PIPPINU

A tia avà veniri...sdisanurata ca si' !!!

 

VICENZA

Ma chi capi' !...pi babbiata l'ava' fari !...Ma sutta sutta vossia ava' essiri vivu e vigitali...cu occhi e aricchi tisi ! E vidiri comu si cumportanu sti sò nori tantu affiziunati!!! Assabinidica Don Pippì,   iu mi nni vaiu.  (ESCE)

 

DON PIPPINU

Arrivederci Vicinzina....Eppuru mi facisti mettiri un puci 'ntesta   (CONTINUA A FUMARE LA PIPA)

(TURIDDU ARRIVA NEL CORTILE E GUARDA SPESSO VERSO LA FINESTRA DI CICCINA)

 

TURIDDU

Assa binidica Don Pippi' !

 

DON PIPPINU

Ehi Turiddu...Di sti tempi spissu ti viu 'nti stu curtigliu !

 

TURIDDU

Ci pari bonu don Pippì, ca iu e Ciccinedda 'nni vulemu beni e nun c'è' versu di putirini fari ziti e maritarini ?

 

DON PIPPINU

Lu sacciu, lu sacciu ca fa' la corti a Ciccinedda !   Stamatina ti 'ntisi quannu ci cantasti la serenata. Hai ‘na bella vuci sa' !

 

TURIDDU

Nascivu sfurtunatu !   A chi servi stu diploma chi mi pigliavu...Essennu senza travagliu comu mi maritu ? 

 

(TURIDDU CANTA LA CANZONE PARODIATA SUL MOTIVO  DI “LA MOGLIERA”)

 

CANZONE: "DIPLOMATI A SPASSO)

 

A scola mi dicìanu nicareddu

studia e nun ti stancari mai,

manuala e operai sunnu a munzeddu,

starai megliu si un diploma avrai !

Ma a tutti ora dicu s'ascutati :

attenti a lu diploma chi pigliati.

Cu si diploma di maestru,

po' jucari a pallacanestru

e cu geometra si fa',

a passiari si nni va'.

Cu si diploma dì peritu,

nun si po' fari mancu zitu

e cu diventa ragiuneri

si po' fari pannitteri.

Ogni modu, ogni manera

sunnu tanti li mistera.

 

La scola sfurna sempri diplomati

ca currinu a livanti e a ponenti,

ma tutti sempri su' disoccupati

e nuddu piglia li pruvvidimenti.

E' veru la 'struzioni e' bella assai

ma senza giobba vidi sulu guai.

 

Cu si diploma di maestru ecc...

 

(FINALE)     Ogni modu, ogni manera

sunnu tanti li mistera     (2 VOLTE)

 

 

DON PIPPINU

Ti capisciu ! Ma nun ti scuraggiri ! ca lu jornu di la sistimazioni prima o po' veni pi tutti ! Ci voli pacenza !

 

TURIDDU

Avi quattr'anni ca mi diplomavu di ragiuneri e nun c'è' versu dì truvarì un postu ...Finu ad'ora la pacenza l'haiu avutu, ora mi finì e pensu di emigrari !  Di irimìnni a l’America...Dicinu ca dda' si guadagna !..... 'na giobba, du' giobbi, trì giobbi...

 

DON PIPPINU

Siiii…quattru Giacobbi!  Ma chi ti mìttìsti ‘ntesta….Cca' ha stari !

 

TURIDDU

Accamora, avia vìnutu pi dillu a Cìccìna, cusa' la vidia, ma ccà nuddu ci pari ! Chi la tennu attaccata a lu pedi dì lu lettu ?

 

 

DON PIPPINU

Senti Turidduzzu, tu mi fa' simpatia...Nun ti scuraggiri ca forsì la furtuna un jornu sarà' di la to' parti.

 

TURIDDU

E comu Don Pìppì'.

 

DON PIPPINU

Senti a mìa, 'ncugna, stanotti mi sunnavu ca mi vìppì du litra di latti... po' mi vìnnì un gran duluri di panza e mi svigliavu spavintatu  'nti lu chinu di la notti !   Ancora mi tremanu lì gammi sì ci pensu !

 

TURIDDU

E chi'ssu chi voli diri !

 

DON PIPPINU

Comu, nun l'ha caputu ? chissi numari su'. Lu latti e' Novi, lu duluri di panza e' Vintunu e lu spaventu e' Novanta ...Ascuta a mia, va jocatilli e po' mi sà diri . Mettici cincu EURI  a ternu siccu…….e bona fortuna a tia Turidduzzu.

 

(MUSICA) ..... .CANZONE  "TRI NUMARI"  -  CANTA TURIDDU

Tri numari tri numari mi detti don Pippinu

mi li va jocu prestu sfidannu lu distinu.

Si sugnu furtunatu, mi pozzu sistimari

e la bedda Ciccina la sposa mia sarà',

e la bedda Ciccina la sposa mia sarà

(MUSICA)………………………………………

Sti numari sti numari nun li dicu a nessunu

lu Novi, lu Novanta e anchi lu Vintunu.

Si sugnu furtunatu mi pozzu maritari

e la bedda Ciccina la sposa mia sarà

e la bedda Ciccina la sposa mia sarà'.

 

 

FINE  DEL  PRIMO  ATTO)

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO ATTO

 

DON PIPPINU

(ENTRA IN SCENA MENTRE TOSSISCE PORTANDO UNA SEDIA CON UNA MANO E LA IMMANCABILE PIPA CON L’ALTRA)

A lu solitu…..ci risemu…Me nora Cuncittina sta addumannu lu cufilaru… Ogni jornu la stessa musica ! Pi la putenti fumazzata chi fa, sugnu custrettu a scappari pi fora…Nun si la fida ad addumari 1u cufilaru !!! nu si la fida !!!!  Ci l'haiu dittu a me figliu, tò muglieri non si la fida ad addumari lu focu.  Ma chiddu mi dici :  - Si, si papà ! arragiuni aviti, e m’accuntenta.  Intantu, quannu Cuncetta adduma lu focu iddu è ‘ncampagna  a travagliari…e chiddu chi ogni vota s’affuma tuttu sugnu sempiri iu !

(SI SIEDE E SI METTE A FUMARE LA SUA PIPA, TRA UN COLPO DI TOSSE E L’ALTRO)…Chi putentì calura chi c’é oggi  …(ENTRA IN SCENA MICHELI CON UNA VALIGIA).....Oh…..cu si vidi !!! ….Micheli….Michilinedduuu

 

.(MICHELE, ACCORTOSI DI DON PEPPINO SEDUTO, GLI VA INCONTRO E LO ABBRACCIA)

 

MICHELI

Assa binidica Don Pippì !

 

DON PIPPINU

Accamora di la Germania sta turnannu ?

 

MICHELI

Si ziu Pippì… Sta vota turnavu pi sempiri !!!

 

DON PIPPINU

Veru ! ! ! Beni , beni  !!!

 

MICHELI

Ziu Pippì, comu sta….bonu  ?   Sempiri giuvini pari vossia !

 

DON PIPPINU

Sempiri cumplimintusu lu ziu !    Ma tò matri la sapi ca turnasti di la Germania ?

 

MICHELI

No, ancora nenti sapi.

 

DON PIPPINU

Rusalì !  Rusalì  ! Tò figliu vinni !!!  arricampati  !...Oh Rusaliaaaaaaaaaa……

 

RUSALIA

(USCENDO DI FRETTA E MOLTO AGITATA) Unn’é…. Ohhhh  Michilineddu !!!  t’arricampasti accamora ?

 

MICHELI

Mamà, mamà… (SI ABBRACCIANO)

 

RUSALIA

Accussì ?  di scoppu e di rivolu ?  A com’è ca nun mi facisti sapiri nenti !  Pirchì nun mi mannasti un telegramma   !

(ESCONO TUTTE LE DONNE DALLE CASE E SALUTANO MICHELE  - A SOGGETTO)

 

MICHELI

A nenti….nenti….mi la pinsavu e….sugnu ccà…e stavota nun partu cchiù !  Vogliu ristari ccà ‘nti la me terra…’nti la me Sicilia.

 

(MICHELI    E    CORO CANTANO LA CANZONE)

 

SICILIA, MIA SICILIA

 

Bedda Sicilia sugnu riturnatu

e speru di nun ti lassari cchiu' ,

a la strania sempri t'haiu pinsatu

e  ‘nta lu sonnu mi chiamasti tu' .

Si ti lassai. un jornu dispiratu

era distinu un sacciu comu fu,

l'anni cchiu' beddi fora haiu lassatu

ma ora giuru ca nun partu cchiu' .

 

Sicilia, mia Sicilia, nun ti vogliu lassari,

tu sì la terra mia e ccà vogliu ristari,

Sicilia sì splinnenti, di tutti ti fà amari,

pi sti bdddizzi rari iu nun ti lassù cchiù.

 

Terra di suli, terra di splinduri

sì accarizzata di 1’azzurru mari,

sì tappizzata di milli culuri,

'na rigina ca mi fà ncantari.

Nun vogliu cchiù pruvari stu duluri,

all’estiru nun ci vogliu turnari,

ddu' pani e' amaru e nun cciavi sapuri,

Sicilia, sempri cca' vogliu ristà.

 

Sicilia, mia Sicilia, nun ti vogliu lassari,

tu sì la terra mia e ccà vogliu ristari,

Sicilia sì sp1innenti, di tutti ti fà amari,

pi sti biddizzi rari iu nun ti lassu cchiù.

 

(LE DONNE SI APPRESTANO A RIENTRARE NELLE LORO CASE)

 

RUSALIA

Iu m'arritiru ca ci vaiu a priparu un gadduzzu a brodu a me figliu Micheli   !

 

BRIZZITA

(SI AVVIA VERSO CASA E… RIVOLTA AL PUBBLICO)   Ah magarazza !!! chi fini ci fici fari a lu me beddu gadduzzu !!!!!

 

TURIDDU

(ARRIVANDO) : Mi dissiru ca turnà Micheli !.. .(ABBRACCIA MICHELE) Ben turnatu!  Chi sì beddu allisciumatu.   Oh …mù !  fatti taliari, ma ‘ddà Germania ti coli !!! Ti facisti un vuteddu !    Chi vinisti pi vidiri la vicchiaredda ?

 

MICHELI

Turì, sta vota turnavu pi sempiri !

 

TURIDDU

Ma comu !  Iu avia 'ntinzioni di partiri ! ! !

 

MICHELI

Ma unni ha ghiri, Turì….. Resta ccà ca è megliu ! ! !  Ascuta a mia, l'emigratu all’estiru fa mala vita !!!   Tù all’estiru sì a ‘n'atru munnu. Ddà tu  sì sulu comu un cani………E specialmenti lu sicilianu è taliatu cu suspettu e diffidenza !

 

TURIDDU

Ma intantu ccà un c’é versu di truvari 'na sistimazioni ! Comu si campa ccà !!!

 

MICHELI

Curaggiu Turì,  ama luttari e prutistari tantu,  fina ca certi cosi in Sicilia s'hannu aggiustari   ! 

Basta cu sta  disoccupazioni. Talè,  amunì cu mia ca ti cuntu quarchi cosa di la Germania.

(ENTRANO A CASA – DOPO UN PO’ ESCE  NEL CORTILE CUNCETTA  CON UN BAMBINO  IN BRACCIO  E CANTA UNA NINNA NANNA –

MA IL BAMBINO NON NE VUOLE SAPERE DI ADDORMENTARSI)

 

CUNCETTA

Oh figliu beddu, oh figliu galanti

ca mi lu vonnu arrubbari li genti.

E sò mammuzza ci sta vigilanti,

ca lu talia cu l'occhi e la menti !

Oh figliu beddu cu un fasciu di ligna,

ci l'ha dutari la terra a Scilinna;

oh figliu beddu, vadduni vadduni,

ci l'ha dutari a lu ‘Ccavaddani .

 

(IN QUEL MOMENTO ESCE DI CASA RUSALIA)

RUSALIA

Chi è Cuncè !.... Chi avi tò figliu !

 

CUNCETTA

A chi sacciu chi ci piglià accamora ?  Di mangiari mangia ! lu pannolinu ci lu cangiavu…la ninna nanna ci la cantavu ! . chi sacciu chi voli cchiù  !!!

 

RUSALIA

Videmu, sì lu pozzu addummisciri iu a ‘staddevu ? ..Canusciu 'na bona Ninna nanna .

 

CONCETTA

(DANDOLE IL BAMBINO): Zia Rusali, a macari fussi veru ! Iu haiu li vrazza rutti….nun ni pozzu cchiù !

 

RUSALIA

Si stu virticchiu nun s'addummisci subitu, nun m'ha chiamari cchiù "Rusalia panza gròssa",  Deci figli haiu nutricatu ! Ti fazzu vidiri comu lu fazzu alluppiari ‘nta quattru e quattr’ottu !

 

CANTA LA CANZONE 

 

"LA SIMINZINA"

 

Vo' e la rivo' ,  ora veni lu patri to'

e ti porta la siminzina,

la rosamarina e lu basilico'.

E ti porta la siminzina,

la rosamarina e lu basilico'.

Oh figlia mia lu Santu passau

e di la bedda mi ‘nni spiau

e iu ci dissi: - la bedda durmìa,

e dormi figlia di l'arma mia.

E iu ci dissi la bedda durmìa

e dormi figlia di l'arma mia.

Vò, vò , vò,  dormi figlia e fa' la vò

  Vò, vò , vò,  dormi figlia e fa' la vò

e fai la vo',  e fai la vo'

……..(A FINIRE DOLCEMENTE  - IL BAMBINO FINALMENTE SI ADDORMENTA)……

 

DON PIPPINU

(E’ USCITO FUORI IN CORTILE …E SENZA ESSERE NOTATO DALLE DUE DONNE   SI RIVOLGE VERSO IL PUBBLICO)

-  «Mi pari ca stu mumentu fussi bonu  ! ! ! Ora mi ettu pi mortu  !!!

(SI  GETTA SULLA  SEDIA E FA’  FINTA DI ESSERE MORTO,  MA FA UNO SCONGIURO INDIRIZZANDO UNA MANO CON LE CORNA VERSO TERRA )

 

CUNCETTA (GUARDANDO IL BAMBINO )

Veru s'addummiscì   !

 

RUSALIA

Ora va curcalu .

(PORGE IL BAMBINO A CUNCETTA  -  FINALMENTE SI ACCORGONO DI DON PIPPINU CHE, SEDUTO MALAMENTE SULLA SEDIA

NON DA’ ALCUN SEGNO DI VITA).

 

CUNCETTA

Oh bedda matriiiii   !!!   Ma chi avi Don Pippinu  ! (LO SCUOTE)…Don Pippì…Don Pippì…

 

RUSALIA

Don Pippì, chi si senti  (GLI SCUOTE LA TESTA) M'arrispunnissi don Pippì…Gesù, Giuseppi e Maria...ma chiffà murì ? !!!

 

CUNCETTA

(GRIDA A GRAN VOCE)….Catari ! . ..Maddalena ! Nostru soggiru attrantà! !  Curriti ! ! Matri ....matri   !!!

 

CATARINA

(USCENDO) Chi è la cosa ! 0h santi di lu Priatoriu !!! Papà…papà….assà mi duna cuntu ! !!   Ma comu fu !! ! !  Chi sbintura !

 

CUNCETTA

Ma chi ‘nni sacciu iu ! Cussì  era quannu ’nninn'addunamu !

 

CATARINA

Ma chi succidi ! Oh lu beddu papà…..E dunni vinni stu scasciu !

 

(ENTRANO ANCHE  MICHELE E TURIDDU)

 

TURIDDU

Chi ci fu  ..Ohoo .. Don Pippì, Don Pippì.   Ma chi ci vinni !!!!

 

BRIZZITA

Piccatu! .lu beddu Don Pippinu !

 

RUSALIA

Ma comu potti essiri si finu ad'ora era beddu tisu  !

 

MICHELI

Mancu mezz'ura avi chi ci parlavu . . .ed era perfettu,  chi arraggiunava magnificu ! o ..mischinu ! !

 

CARMILINA

Chi dispiaciri ‘nti lu vicinatu !

 

TURIDDU

Quant’era affiziunatu (VA VERSO DON PEPPINO) Assa parla Don Pippì…assa fa un discursu…..Nenti…nenti….

 

CARMILINA

(SI AVVICINA A DON PIPPINU)  Ma cca ancora rispira !..Vivu è ….Iu dicu  ca s'avissi a ghiri subitu a chianmri un dutturi !

 

CICCINA

(USCENDO DI CASA)  Veru è, capaci ca si putissi rimettiri arrè a l'additta. Chiffà lu vaiu a chiamu iu ?

 

CATARINA

Curri….curri….vacci 'nta ’nà cursa….e allestiti !!!

 

RUSALIA

Ma intanntu, capaci ca fussi bonu darici tecchia d'acqua vudduta,   cu l'addauru …cusà è duluri !

 

CATARINA

Iu dicu ca fussi megliu stricarici un pocu di vigitallumina ‘nta lu stomacu !

 

BRIZZITA

Iu haiu. pinnuli americani miraculusi… ca mi li mannà me cuscinu Jò  di Brucculinu !

 

CATARINA

(RIVOLTA VERSO IL PUBBLICO E PARLANDO PIANO) …. E comu fazzu ora ?   ‘Nta l'acqua di l'aranci mi lassà stu vecchiu rimbambìtu !    Ci lhaiu dittu tanti voti  a me maritu di farisi lassari la terra di lu Jardineddu.  Ora si mori… ci sarannu sciarri cu li cugnati !   Iu m'haiu sacrificatu a farici tutti li sirbimenti e all'urtimu ! ha essiri trattata la stessa di l'atri  !   Si mori…..addiu terra !!!

 

TURIDDU

Comu si senti don Pippì !!!

 

MICHELI

Ziu Pippì…Mi rispunnissi ! Nun mi pozzu capacitari……..Antura ci parlavu, quannu arrivavu….ed era un zucca di ficudinnia !!!   Ma chi è la vita !!

 

CICCINA

(ARRIVA CORRENDO): Nenti  di fari !   0ggi un c'è dispunibuli mancu un dutturi.  Mi dissiru ca finu a dopu dumani c'è lu scioperu di li medici   ! ! !

(TUTTI  FANNO ESPRESSIONI  DI  DISAPPUNTO E DI PREOCCUPAZIONE)

 

CANZONE  “SCIOPERU DI  LI MEDICI “

 

CICCINA

Signuri gentilissimi vi pregu d'ascutari,    

ca iu di li duttura vi vogliu ora parlari,

li medici sù chiddi ca curanu li mali !

ma vónnu tanti sordi e senza cambiali !

CORO:   Ma vonnu tanti sordi e senza cambiali !

 

Cuntinuamentli lassanu, privati d'assistenza

li clinichi e spitala e nuddu ca ci pensa !

Li medici e 'nfirmera pensanu a scioperari

e qualchi malateddu sulu s'avà curari !

CORO:        E qualchi malateddu sulu s'avà curari,

e qualchi malateddu sulu s'avà curari !!!

 

CUNCETTA

Papà, comu si senti !

 

CATARINA

(MOLTO NERVOSA, RIVOLTA VERSO IL PUBBLICO)    S'avissi a ripigliari cchiùttostu …accussi almenu,, lu tistamentu lu pò fari  !

 

MADDALENA

Papà, mi canusci a mia ? Mi senti ?

 

DON PIPPINU

(PARLA A FATICA)  Ah ! Comu  !  Chi ti fannu mali li denti ?

 

MADDALENA

Ma quali denti !  Ma chi capi ! Ci addumannavu si pi casu si senti megliu !

 

DON PIPPINU

Si sugnu svegliu  ?

 

CUNCETTA

Ma quali svegliu  !   Ma mi capisci ?    Mi capisci ?

 

DON PIPPINU

No grazii…già pisciavu !!!

 

CUNCETTA

La cosa mi pari troppu trubbula !

 

(ENTRA DON PASQUALI CON UN VETERINARIO)

 

DON PASQUALI

Chi ci fù !!!  Mi vinniru a diri ca Don Pippinu si 'ntisi mali, e ca c’era bisognu di un medicu.  Intantu dicinu ca 'nti sti jorna c'è lu sciopiru di li duttura  e iu pi miraculu arriniscivu a truvari sulu a lu  Vetirinariu ! lu Dutturi Minicu Bacchittuni, allauriatu all’Università di Cicacu ! Sempri dutturi è.  Pinsati ca fici ‘na tesi di “Laura” ca ci dettiru Centutridici e lodi ! Tri voti in più pi regalu….e pi ghiunta cu un baciu in frunti. Però stu dutturi è a pagamentu ! 

 

MADDALENA

A comu degghé ! Importanti ca lu rimetti a l’ addritta ca me soggiru avi ancora quarchi cusuzza di sistimari ! ! !

 

DON PASQUALI

(SICCOME IL VETERINARIO E’ MOLTO MIOPE, PRENDENDOLO PER UN BRACCIO,

LO GUIDA E CERCA DI FARLO AVVICINARE A  DON PIPPINU)

Duttù…assa veni ccà ca lu guidu iu…caminassi cu mia ….di ccà…di ccà…..

 

DOTTORE

(CERCANDO DI OSSERVARE AL MEGLIO)  Dové  il cadavere   !

 

RUSALIA

Ma di quali cadaveri   parla stu dutturi  !  chiddu ancora vivu è   !   Almenu finu ad 'ora  !

 

DOTTORE

Esolo un modo di dire ! Non vi preoccupate che ci penso io…..Dov'è  il morto  ? 

(VIENE ACCOMPAGNATO DA RUSALIA  VERSO IL MALATO)

 

CAROLINA

Ma stu Dutturi mi pari troppu allampanatu ! ! !

 

(SEGUE UNA VISITA A SOGGETTO  -  IL DOTTORE, ESSENDO UN VETERINARIO, ABITUATO A FAR VISITE AGLI ANIMALI,  GUARDA LE SUOLE DELLE SCARPE,  SCRUTA DENTRO LE ORECCHIE, LA BOCCA, CONTA I DENTI,  ECC……POI INIZIA LA SUA DIAGNOSI)

 

 

DOTTORE

Allora, sono impaziente di dare la diagnosi del paziente….perchè il paziente è veramente un poco malamente!   Si è trattato di un attacco di grande violenza che la scienza classifica come irruenza……che lo ha arriddotto in uno stato comatoso, di coma apparente e preoccupante, in quanto l'encefalo, non risponde in sincronia ai battiti cardiaci e l'apparato respiratorio si trova un poco incorfato a causa dei polmoni…..il cui manticio non si allastica abbastanza per spompare l'aria di scarrico !  Perciò credo che i colpi d'aria li butterà da un'altro orifizio !   L'Importante è che non si affatichi troppo e quando si riprenderà un po’,  non lo fate strapazzare.

 

 

 

CATARINA

Ma 'nsustànza chi avi !

 

 

CUNCETTA

Chi è gravi duttù !

 

MADDALENA

Chiffà campa, o c'è piriculu ca………..

(IMITA IL SEGNO DI MORIRE, ROTEANDO L’INDICE E IL MEDIO DELLA MANO DESTRA)

 

 

CARMI LINA

Ma in bona sustanza chi malatia avi !

 

DOTTORE       

Ecco….in base alle risultanze di questa molto miticolosa  visita,   posso affermare senza ombra di dubbio che il malato….é proprio….. malato   !

 

ROSALIA

Ma chistu l'aviamu caputu …..ma chi malatia avi !

 

DOTTORE

La malattia, in poche parole si può definire "infarto”…. o più comunemente "corpo di sangue" !

(DON PIPPINU FA' LE CORNA)  

 

CUNCETTA

E chi è gravi ?

 

DOTTORE

Purtroppo alle sua età si potrebbe anche morire sè non si darà adenzia, ma se non muore…di sicuro campa ! (SCRIVE UNA RICETTA) Con questa cura comunque, dovrebbe rimettersi prima di cinque anni !

 

CATARINA

Si nostramenti un mori di quarchi atra malatia !!!

 

DOTTORE

Se ho  detto infarto,  vuoi dire che il paziente morirà d'infarto !   e non c’è alcun dubbio  !

 

MADDALENA

(PRENDE LA RICETTA E CHIEDE DI PAGARE)  :   Quant'é   duttù  !

 

DOTTORE

Cinquantadue EURI con lo sconto e non aggiungo l'IVA  !(PRENDE I SOLDI E SE NE VA) …Buongiorno….e dategli un poco di fagioli per lo scarrico artificiali ! !

(LE DONNE GIRANO ATTORNO A DON PIPPINU CON GESTI DI PREOCCUPAZIONE)

 

ROSALIA

Don Pippi, si ci senti migliuliddu ?

 

CONCETTA

Ma sa si lu fici lu tistamentu !

 

MADDALENA

A chi ‘nni sapemu chi ha cuminatu stu vecchiu ! ! !

 

CATARINA

Ci lu dicia iu a me maritu di pinsari pi lu tistamentu.  Doppu chiddu chi haiu fattu pi darici adenzia, all’urtimu ha ristari cu 'na manu davanti e l’atra 'nnarrè !!!

 

CONCETTA

Viditi ca iu m'ha pigliari la terra a mennuli .

 

MADDALENA

E iu la terra a Jardinu.

 

CATARINA

Ma chi ghiti discurrennu !   La terra tocca tutta a mia,  pirchì me maritu è lu figliu cchiù granni !

 

CONCETTA

Li figli sù tutti li stessi !.  Iu, un pezzu di jardineddu vidè lu vogliu.   Si sparti in trì, in parti uguali pi quantu su li figli !

 

MADDALENA

Tu si spirtuna assà !  ti vò accaparrari la casa e la terra vidè ! ! !

 

CATARINA  

A comu….a comu…..è propriu spirtunazzaaaaa  !!!!

 

MADDALENA

Si avissimu a ragiunari comu arraggiuna Catarina,  a tia nun ti tuccasai nenti pirchì tò maritu è lu cchiù nicu di tutti li figli   !

 

CUNCETTA

E chi voli diri chistu !!!Li figli cchiù nichi chi sunnu muli ?   Li figli sù tutti li stessi ! Si spartinu tutti cosi 'mparti uguali  !

 

DON PIPPINU

(ALL’IMPROVVISO SI  ALZA DALLA SEDIA E INSEGUE LE NUORE CON ATTEGGIAMENTI MOLTO MINACCIOSI BRANDENDO

E SBATTENDO PER TERRA IL SUO BASTONE)

Ahhh…..magarazzi lordi e sdisanurati… vi scuprivu…..chistu era lu discursu!  Pi chistu m'allisciavavu e m'accarizzavavu !  Arraggiuni avia Vicinzina…. Itivinni di ccà…. Fora  di ccà!. Sbrigugnati !.  via…viaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   !!!!


(LE DONNE CREANO  UNA GRANDE CONFUSIONE CON UN FUGGI FUGGI GENERALE -  POI RIENTRANO TUTTE NELLE LORO CASE ED ANCHE DON PEPPINO RIENTRA PORTANDOSI  LA SEDIA  - A QUESTO PUNTO ENTRA IN  SCENA DON  CALIDDU, CHE VA'   LEGGENDO  IL GIORNALE PERCHE'  E’ UN TIPO UN PO’ STRANO CON LA FISSAZIONE DELLA.."CULTURA"  - DOPO UN PO'   COMINCIANO  A USCIRE DI NUOVO   LE DONNE, CHE FANNO QUALCHE LAVORETTO DOMESTICO DAVANTI ALLA LORO CASA).

 

BRIZZITA

Ohhhhh  talè  cu si vidi agghiri  ccà,  Don Caliddu… "lu scinziatu"   !!!

 

CARMILINA

Assavvicina  don Calì,  chi nni cunta di bellu ?

 

CUNCETTA

Chi dici lu giurnali oggi  !

 

DON CALIDDU

Lasciatemi stare, povere ignorantelle di cortiglio!  non facetemi sprecare il mio tempo  prezioso inutilmente !   Non vedete che sono  molto inchiffarato ?

 

CARMILINA

Matri ! chi è pigliatu di gairu ?  chi si 1a piglià ad offisa  ?

 

BRIZZITA

Vistu ca vossia è la pirsuna cchiù allittrata di lu paisi, vulissi ‘na spiegazioni ,  ca serbi pi me figlia, chidda chi va a la scola.

 

DON CALIDDU   

Sentiamo allura…..cos’è che ti occorre ?  Quando si tratta di dare lumi, sono sempre disponiboli ! ....al servizio della coltura !

 

BRIZZITA

Assà mi leva stu puci di ‘ntesta allura. Mi lu voli diri vossia ca sapi tutti cosi.. comu schifiu po’ essiri, ca lu suli,  ogni matina affaccia ddà, a mazziornu è juntu ccà  e prima ca scura và finisci a dda banna ?  (INDICA I MOVIMENTI DEL SOLE CON GESTI DELLE MANI).

 

RUSALIA

Veru è !  E’ propriu veru !    Iu vidè  cci haiu fattu casu !      

 

DON CALIDDU

(RIDACCHIA CON L’ARIA DI CHI SA’ TUTTO):

 Povere donnicciole disinformate, non vedete che fa fare non essersi data una ostruzione libraria ?   Non sapete nemmeno le cose più alimentari .  Questa scienza, perché di scienza si tratta,  si chiama Astronomia, parola che deriva da Astronauta, che a sua volta deriva da Astronave !

 

RUSALIA

Don Calì, ma vossìa è na muntagna di sapiri, è  ‘na vera  enciclopedia.

 

DON CALIDDU

Modestamenti, la mia vita l'ho spesa a consultare testi !     tanti testi….sempre testi !

 

CARMILINA

A chi facia lu varberi ?           

                 

DON CALIDDU

(UN PO’ ARRABBIATO) Testi ho detto!!!  Volumi, libri...testi letterari e scientifici ,  e come vedete non sono rimasto alfabeta come a voi !

 

CARMILINA

Nun si la pigliassi Don Cali ! Chi ci voli fari ! Si a la scola ci emu picca e nenti.  A pò, a li nostri tempi chi c’eranu sti cosi ? . ..lu suli, li stiddi, 1’astrolamia….li testi....

ma cu l'ha saputu ma chi cosa sù.

 

DON CALIDDU

Mi state facendo venire una confusione mentale  !     Per voi ci vorrebbero 10 anni di scuola serale ed anche notturna  !

 

BRIZZITA

Allura coma fini cu lu suli !  Chiddu sta cuddannu e ancora  vossia 'nn’avà  spiegari comu camina !

 

DON CALIDDU

Non lo vedi  che sei proprio incolta !   Il sole non camina...ma semmai gira....anzi, non è il sole che gira, ma è la Terra,  che come una tortola fa un firrione veloce attorno al proprio asso ! ! !

 

CAROLINA

Chi arsu è….di coppi ?  o di mazzi  !

 

DON CALIDDU

Ho detto asso,   anzi asse al plurale !...Ma voi non potete capire…siete troppo scògnite della materia.   Insomma la terra è una palla che gira forte....e sembrerebbe che il sole, che è un'altra palla girasse lui.....ma in sostanza siamo noi che giriamo e anche la luna gira e tutte le pianete, palle anche queste,  girano.    Insommaaaa….. è tutto un giramento di palle ! !

 

BRIZZITA

Miiizzica ! chi arca di scienza  chi è Don Caliddu ! Ma quantu cosi sapi !  Ora sì, ca a me figlia Saridda ci lu pozzu fari trasiri ‘ntesta comu firrianu li palli  !

 

DON CALIDDU

Io adesso devo andare : Otello e Sachespeare mi aspettano !!! Imparate donne, imparate ! (ESCE DI SCENA)

 

RUSALIA

Arrivederci Don Cali ,  e quannu passa arrè di ccà ‘nni duna quarchi atra spiegazioni  di coltura  !

 

MICHELI

(ARRIVA CORRENDO)  Vincì….Vincì….Vincì….

 

CARMILINA

Chi successi .

 

RUSALIA

Cu è ca vincì    !

 

MICHELI

Vincì Turiddu  !  Turiddu è milionariu   !   «Vinci  400 mila  EURI a  lu jocu di lu lottu   !

(ARRIVA TURIDDU  QUASI INCREDULO  E POI TUTTI  GLI  ALTRI  ENTRANO IN SCENA - TUTTI  GLI  FANNO  FESTA - A SOGGETTO)

 

VENDITORE

Viva Turiddu  !

 

MICHELI

E beni Turiddu….sugnu propriu cuntentu pi tia   !

 

CARMILINA

E cu  si lu putìa   'mmagginari   !  «Auguri  !  Mi congratulu assà ssà….

 

DON PIPPINU

(USCENDO CORRE INCONTRO A TURIDDU E LO ABBRACCIA)    Auguri ... auguri   Turidduzzu !         

 

TURIDDU

Don Pippì, un sacciu comu ringraziallu…vossia fù la me furtuna   !

 

DON PIPPINU

Ma chi sugnu magu ? E cu si lu putia immaginari  !

 

RUSALIA

Beni …beni….auguri !

(ARRIVANO ANCHE I CONTADINI E TUTTI CHIEDONO - A SOGGETTO- COSA SIA SUCCESSO)

 

DON PASQUALI

(ARRIVANDO) Ma chi ci fu ! chi è sta cunfusioni…..chi murì Don Pippinu ?

 

DON PIPPINU

Attentu a comu parli tu  !    Ccà sugnu iu…vivu e vegetu  !!!

 

CARMI LINA

(TIRA IN DISPARTE IL MARITO DON PASQUALI)  :

Beni lu scimunitu ca sì   !.. .Turiddu vinci 400 mila EURI a lu jocu di lu lottu !   Ti lu dicia iu ca  era un picciottu d'oru ?  

 

DON PASQUALI

(PRIMA RIMANE STUPITO,  POI  CON RISOLUTEZZA DICE  :)  A la morti sula nun c'è rimediu  !   (SI AVVICINA A TURIDDU E LO TIRA VERSO DI SE’ CON UN ABBRACCIO)   .....Turidduzzu,  figliu miu… di quant'avi ca nun ti. fa vidiri   !  Ci lu dicia  propriu stamatina a Ciccinedda ca truvà un picciottu d’oru ....Ciccinaaaaa   

(PRENDE CICCINA PER LA MANO E LA  CONDUCE VERSO TURIDDU - POI UNISCE LE MANI DEI  DUE FIDANZATI ) .

Ogni bon desideriu Diu cuncedi   !   Sia fatta la vuluntà di Diu  !  Lu sapia iu ca eravu distinati....l'unu pi l'atra...... Festa ! Festa! . . . Facemu festa a li ziti  ! 

Carmilina porta vinu e viscotta…..

 

(CARMI LINA  E RUSALIA PORTANO  VASSOI  DI  DOLCI,   LIQUORE E VINO  CHE VENGONO  DISTRIBUITI  AI PRESENTI)

Ora fazzu un brindisi !

 

DON PASQUALI

Sta vinu è fattu cu 1a megliu racina,  

brindisi fazzu a Turiddu e  a Ciccina.

 

CARMINU

Stu vinu veni di ‘na terra d'oru… e’ beddu, supraffinu e iu 'nni moru…

chista è jurnata di festa e allegria, viviti tutti assiemi a mia !

 

(TUTTI BEVONO, PRONUNCIANDO A PIACERE QUALCHE FRASE AUGURALE AI NUOVI FIDANZATI)

 

MICHELI

Ora nni fazzu unu iu :  Chistu è lu vinu di li ‘nnamurati….  brindisi fazzu. a sti fidanzati.

 

 

TURIDDU   (A CICCINA):  

E’ ghiuntu finalmenti lu mumentu,

ca triunfà lu veru sintimentu,

sì  la mè vita, sì la me bedda,

t'offru stu vinu o Ciccinedda !

 

(CICCINA BEVE E POI SI SCAMBIANO UN BACIO TRA GLI APPLAUSI DI TUTTA LA COMPAGNIA)

                                                                                                                 

TURIDDU E CICCINA (INSIEME, RIVOLTI AL PUBBLICO) :   

Natri scialamu e semu cuntenti,

brindisi facemu a tutti sti genti !

 

DON PASQUALI

Forza ora... .musica   ! ! !  Abballamu tutti ‘na bedda tarantella siciliana…..

 

                              

 

(MUSICA - BALLETTO : DURANTE IL BALLO ALCUNE RAGAZZE DISTRIBUIRANNO AL PUBBLICO :

FIORI, BISCOTTI, OPPURE "CICIRI E FAVI CALIATI").

 

 

      

 

F   I   N   E

 

VISITA L'ALBUM FOTOGRAFICO DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE - RIBERA: Maggio 1978

(Foto di Giuseppe Nicola Ciliberto)

 

CLICCA QUI' PER VEDERE LE FOTO

 

 

 

HOME PAGE