I CANTI D'AMORE E DI SDEGNO

 

 

(Tratti dal libro LA STRINA di Giuseppe Nicola Ciliberto -

( Pubblicato nel 1991 con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Ribera)

 

 

I canti che seguono sono quasi certamente tutti di origine riberese ed erano in uso negli anni '40 e '50. Come si può notare i versi

sono molto romantici e a quei tempi le doti e la bellezza della propria donna sprigionavano nei giovani sentimenti d'amore molto profondi.

 

 

Vogliu cantari cca' nni ssu' quarteri,

haiu la vuci e sacciu cantari,

ca la me' vuci sdirrupa cantuneri,

porti e finestri fa' sbarrachiari.

C'è 'na picciuttedda comu lu meli,

comu lu partuallu di mangiari,

oh Diu si ci avissi a trasìri un pedi,

lu tempu c'haiu persu ha guadagnarì.

 

 

Bedda comu 'na rosa damascata

cuperta d'acquazzina 'nta l'arburi,

bianca comu la nivi ammattulata

quannu ci scinni ridennu lu suli.

Li to' masciddi, zagara sparata,

la to'vuccuzza di persicu l'oduri;

hai 'na pupidda ridenti e villutata

chi trema comu stidda 'nta l'amuri.

 

La musca mentri all'aria anniria '

'ncaglia spinsirata pi l'aluzzi,

ma cchiassa ' tessi e cchiassa ' sticchìa,

cchiassa' 'ncatina l'aluzzi e lipiduzzi.

Cussi fu' iu ca taliannu a tia

'ncagliai 'nti la riti di st'ucchiuzzi!

 

Amuri 'nti ssi to ' bianchi masciddi

spuntanu rosi e sciuri tuttu t'annu,

amuri 'nta ssi labbra picciriddi

lu meli a stizza a stizza va ' sculannu;

amuri quannu tocchi ssi capiddi

c'è 'na sirena ca li va' 'ntrizzannu.

Amuri quannu ridi cu st'ucchiddi

scinni 'na serafino a to' cumannu.

 

 

lu la zagara sugnu e tu' l'odurì,

iu l'apuzza e tu' vrisca di meli,

iu la cirasa e tu' si' lu culuri,

tu' l'arbulu sciurutu e iu lu pedi.

Tu funti di biddizza e di friscuri,

iu lu lippu ca suca e s'ammanteni,

iu lu specchiu, tu' l'occhi di lu suli

ca iucannu iucannu si ci teni.

 

Passu di sta strata mattu mattu,

sta picciotta mi proi un fazzulettu,

idda di mia vozi lu ritrattu

e lu me' nomu si lu scrissi 'mpettu.

Quannu passu di dda' e nun viu a idda

chi mi pari scurusa ssa' vanedda !

 

 

Bedda ca di li beddi si' rigina

cu la to ' vucca bedda 'nzuccarata,

l'acqua unni ti lavi la matina

nun la ittari pirchì è profumata.

Occhi di fata, stidda mattutina

quannu passi a latu a la me' strata

'na cosa 'nta lu pettu s'arrimina,

 oh chi sugnu cuntenti dda'jurnata!

 

Bedda quannu guardu lu to ' visu

lu me' cori battiri si senti,

la to ' vucca pari un Paradisu,

li to' occhi 'na stidda lucenti.

Quannu ti guardu pari c'abbrivisciu

po' ti 'ncontru l'occhi e m'addummiscìu.

 

Vinni a cantari a stu locu prisenti

pi cantari canzuni a la me' amanti

a me' soggira salutu caramenti

e a tutti li genti  cca su' cca' davanti.

A me' cugnata nun ci dicu nenti,

'mpettu la tegnu pi petra diamanti,

di la me' zita 'nni sugnu cuntenti

ca e' 'na vera rosa triunfanti.

 

Tutta la notti vurria caminari

fina ca dura 'stu lustru di luna,

prima c'agghiorna mi vurria truvari

darre' li porti di la me' patruna.

Idda mi dici: "Chi vinisti a fari?"

"Vinni pi la prummisa siddu è ura".

 "Acchiana ca ti vogliu cuntintari

ca me' mammuzza nun c'è e sugnu sula".

 

Sta picciuttedda cu la facci fina

ca li carnuzzi su' comu la scuma,

passa lu zitu e tutta s'arrimina,

pari ca lu so ' cori ci lu duna.

Lu lettu arraccamatu di puntina

dda' 'mmezzu ci dormi lu suli e la luna,

di li schetti pò fari la rigina

ca vaiu a Roma e ti portu la cruna.

 

 

Ssi labbruzzi to'jettanu focu,

icali cu li me', falli addumari;

a tia sulu l'haiu st'allammicu

fallu pi carità astuta stu focu!

Lu vo' sapiri quannu mi cuetu?

quannu dormu cu tia latu a latu.

Aprimi sti finestri chi su' chiusi

quantu sentu l'oduri di li rosi,

idda maliziusa m'arrispusi:

"L'oduri lu fazzu iu, nun su' li rosi !"

 

Bedda si' cchiu' duci di lu meli,

cchiu' duci di un viscottu senza sali,

bedda ca ti ci flci San Micheli

ca ci isti a pusari 'ncapu l'ali.

Si'figlia di Vittoriu Manueli,

fìgliozza di lu primu ginirali,

grapi 'sta vucca e riili 'sti veli

ca 'na vasata di cori mi l'ha dari.

 

Staiu cantannu cca' 'nti 'sta dunzella,

sacciu canzuni cu lu tira e molla

e quannu cantu iu la vuci rolla

ca tuttu 'stu quarteri si ribella.

Tu' a la missa ci va' cu l'umbrella

e lu pittuzzu to ' 'na bedda scolla

e nni lu pettu porti 'na crucetta

quannu ti 'ncontru ta vasassi tutta.

 

Sula sulidda, sula si stava,

st'occhi mi chiancinu e nun ni ponnu cchiu',

ti vogliu beni st'arma pirchì un ma 'fattu nenti,

vidi quantu turmenti ca nni stu' cori mi da'.

 

 

Quantu si' bedda, quantu si' bedda,

ma si' nicaredda, ma tu' si' nica,

ma tu' si' nica, ma si' malandrina.

Mi l'arrubbastì stu' cori a mia,

ti lu purtasti cu chiddu to'.

Quantu l'ha bedda sta curpuratura,

lu pettu tunnu e beddu adurnatu, ,,i

bedda di tia sugnu 'nnamuratu .

ca lu me' cori lu lenì tu'.

 

 

Ribera: 26 aprile 1991 - La presentazione del libro "LA STRINA",

svoltasi presso il Cine Teatro Golden, alla presenza di circa 500 persone.

Da sinistra: G.Nicola Ciliberto, l'Assessore alla P.I. Mariano Ragusa, il Sindaco

Antonino D'Inghile, Il Prof. Santi Correnti, Il presidente del Distretto Scolastico

Ins. Mariano Perricone e il giornalista scrittore Enzo Minio.

 

Come si può notare, i versi finali dell'ultimo canto, sopra riportato, in parte risultano simili a quelli

i un altro canto di origine riberese e cioè "Cara Ninetta" che fa parte di questa raccolta.

Spesso nei tempi antichi i vari canti venivano facilmente confusi tra di loro e le numerose versioni che si succedevano,

di generazione in generazione, causavano qualche difformità nel testo originario.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguono altri canti popolari recuperati direttamente dalla viva voce degli anziani

che di padre in figlio li hanno tramandati fino ai giorni nostri.

 

 

 

 

 

 

 

Bedda quannu ti pettini davanti a la tuletta

a mia pari di essiri un 'angila pirfetta,

ma iu comu ha fari fìgliuzza pi tia ?

lu sensu mi nesci e l'armuzza mia.

 

Cu sta ' facciuzza to ' picciula,

sti denti to' d'argentu

tutti mi l'hannu dittu

ca si' rosa di talentu.

 

Bedda risbigliati, risbigliati,

nun sacciu comu dormiri po' senza 'n'amanti,

si ti risbigli ora a lu presenti

bedda comu lu suli risplinnenti;

mancu lu suli ci va' davanti.

 

Tutti li schetti di Sant'Antuninu

si uneru tutti e tinniru lu sonu,

ci fu' un picciutteddu malandrinu:

- Si c'è pirmissu di trasiri a stu sonu ?"

 

Rispusi la figlia di Carlinu:

- Sonu privatu, nun abballa nissunu !

Rispusi lu picciutteddu malandrinu:

- Prima schifiu a tia e po' a lu sonu !

*

O mammà ca 'nti la zita mi 'nni vaiu

e unn 'è lu spassu e lu geniu miu.

E mi maritavu p'aviri lu spassu

e lu munnu lu truvavu a lu riversu.

E mi maritavu p 'aviri cunsigliu

e idda vulia cunsigliu di mia;

e quant'è ca sta' la fìmmina 'ncampagna

e m'abbrazzu quannu dormu a lu cuscinu.

 

Vitti 'na bedda acchianari a la parma,

cu li manuzzi sò  parmi cuglìa,

e iu sutta chi spirava l'arma

cent'anni mi paria chi scinnia.

E 'nnì ssu' istanti po' affaccia so' mamma,

nun potti aviri chiddu chi vulia,

idda mi dissi: -Passa a chista banna,

ti vogliu cuntìntari oh sciamma mia. "

*

Quannu a lu specchiu ti divi ammirari

piglia pi specchiu la pupidda mia

e a to' matri nunn'ha vasari

ca su' vasuni c'arrobbi a mia.

Li stissi Santi nun divi priari,

ca su' suspira chi mancanu a mia,

e morta stissu pi nun ti lassari

cifaru d'infernu iu mi faria!

 

Ti 'nni vai, ti 'nni vai, sulu mi lassi?

cu quali cori tu abbannuni a mia?

lu suli si 'nni va ' dumani torna,

ma vui figliuzza nun turnati cchiù.

*

Mamma vi l'haiu persu lu rispettu,

di la finestra lu fici acchianari,

cu parla parla mi lu tegnu strittu

ca schetta vecchia nun vogliu ristari.

'Nni 'nni fuemu ora drittu drittu

pò ' comu voli Diu m'ha maritari.

*

Mi fu' mannatu un calamaru d'oru,

d'oru e d'argentu la penna chi scrivi,

iu la mannu a tia caru nutaru

pi farimi 'na littra di suspiru.

Suspiru vacci tu' ca cci po' iri,

va dicci ca la mannu a salutari.

 

Molti di questi canti venivano usati come serenate e l'innamorato se non era direttamente un cantante a volte si serviva di amici "sunatura" sempre disponibili in queste occasioni. Spesso la serenata era bene accolta sia dalla ragazza, che si affacciava alla finestra, che dal padre e dalla madre quando ritenevano che "lu partitu" era buono e quindi si mostravano consenzienti alle future nozze.

Ma in qualche occasione poteva accadere il peggio e l'innamorato doveva rientrare a casa con tanta amarezza, ma con la speranza, che era dura a morire, di ritornare al più presto alla carica per ottenere il desiderato "si".

 

ROSA DI MILLI PAMPINI

(Anonimo)

Altro brano di origine riberese è questo canto che narra di un amore sbocciato durante la vendemmia tra "milli pampini di racina".  

Il testo e la musica sono di autore ignoto, ma una validissima rielaborazione musicale è stata operata dal Gruppo “Sicilia canta, Sicilia frana”

nel 1977, che ha anche il merito di averli recuperati direttamente dalla viva voce di una anziana signora di Ribera.

 

Ci vo ' viniri cu mia a la vigna

ora ca fatta è la racina

ora ca fatta è la racina

prima c'agghiorna 'nni truvamu cca.

 

Rosa di milli pampini,

st'occhi pungenti a mia

Rosa un ti fari cogliri,

riservati pi mia;

Rosa di milli pampini,

st'occhi pungenti a mia

Rosa un ti fari cogliri,

riservati pi mia.

 

Ci vo' viniri a lu jardinu

e mentri cogliu

e mentri mangiu

cu quattru fraguli e mandarina

'na vasatedda e nenti cchiu '.

 

Rosa di milli pampini ecc.  ....

 

Il 25 febbraio 1989 il Prof. Santi Correnti, noto storico, titolare della cattedra di Storia Moderna al Magistero Universitario di Catania, direttore dell'Istituto Siciliano di cultura regionale e della "Rivista storica siciliana",è stato presente a Ribera, presso la scuola media "Vincenzo Navarro" per presentare il volume "Chiese di Ribera" dello studioso Raimondo Lentini.

Nel corso del suo interessante intervento ha dato lettura di alcuni versi del canto che qui viene riportato in quanto considerato di sicura origine riberese ed inserito nel suo libro "Canti d'amore del popolo siciliano", edito da Longanesi nel 1981.

È il canto d'amore di uno spasimante che si serve dell'aiuto di un'aquila per portare una sua lettera alla donna amata.

L'autore del testo è ignoto ed il motivo si rifa agli antichi stornelli siciliani molto in voga nei primi anni del nostro secolo.

 

AQUILA D'ARGENTU

 

Aquila si' d'argentu e batti l'ali,

ti scruscinu li tò  pinni quannu voli.

Dammi 'na pinna di li tò belli ali

quantu fazzu 'na littira d'amurì.

Quannu la scrivu ti mannu a chiamari,

aquila portaccilla a lu me' amuri.

Ti raccumannu nun mi la strappari,

tu sai quantu si stenta pi 'n'amuri.

La pinna chi mi dasti ta' tornu a dari

e ti ringraziu pi lu gran favuri.

E si ti manna ancora tu 'ccià ghiri

flnu chi mi passa lu putiri.

 

Dissi la me' muttetta e ancora 'nn'haiu,

ti dugnu la bonanotti e mi nni vaiu.

 

 

Il nome maschile Luigi, in Sicilia e anche a Ribera, è molto comune, basta citare per tutti il commediografo e premio Nobel Luigi Pirandello, nato ad Agrigento, e anno­verato tra i più illustri letterati del mondo.

Un po' meno comune è il nome Luigia al femminile, ma in questo antico canto recuperato a Ribera, ed inserito come tanti altri, nella tesi di laurea del Prof. Giovanni Russo, un innamorato invoca l'amore della sua donna di nome "Luigia",

che sicuramente sarà stata una nostra lontana compaesana.

 

Pi cuntintari biddicchia stu' cori

ccà ci vo' tu' mia bedda Luigia,

tu sai chi pensi e tu' sai chi dici

ma quannu voli 'na fìmmina fa'.

A vu' 'gnura curatula, o patruna di sti' frutti

pirchì nun li fa' cogliri ca fa ' spinnari a tutti ?

 

(Rit.)

Ci su' merli e mali vizi,

ci su' pittirussi ancora,

'nni li aggiuzzi cantanu

quannu spunta l'aurora.

St'ortu a mia cunsignatilu,

iu ci chiantu cusuzzi boni,

iu ci chiantu trunzidda e brocculi

e lu to' diliziu trovi.

 

C'è un pedi di lumia

ca fa ' un sciavuru stupendu,

ma si iu cci acchianaria,

iu nun scinniria pi sempiri.

 

O nimici, o nimici assai crudeli,

o amici, o amici di la paci;

quannu du' cori s'amanu

a vuatri vi dispiacinu?

 

 

CANTI VARI

Di solito, in tempi ormai lontani, era uso durante i matrimoni, alla fine della festa, accompagnare gli sposini a casa

con una orchestrina che andava suonando per la via. Uno dei canti più conosciuti a Ribera era il seguente:

 

Signura zita siti benvenuta, ;

dumani fazzu a vui la bellivata;

la vostra vigna stasira si puta

e dumani si trova vinnignata.

 

Un giovane spasimante, deluso di non aver potuto avere la donna amata da "schetta", si consola per il fatto che questa,

divenuta vedova, lo sposa in seconde nozze:

 

Di schetta nun t'appi di viduva t'appi,

basta ca t'appi e comu t'appi t'appi.

 

Questo è un altro canto che descrive la donna da venti a sessant'anni:

 

La donna di vint'anni è forti comu 'u stoccu

ca di trent'anni si senti lu leccu,

di quarantanni è forti comu 'u zuccu,

di cinquant'anni tussi comu 'u beccu.

Di sissant'anni è comu 'u mammaleccu,

va' pi fari acqua e nun po' truvari lu meccu.

 

Me' soggira mi dissi: "Va travaglia,

nun fari mali patiri a me' figlia,

ca iu ti la detti comu 'na quaglia,

la facisti addivintari 'na caviglia".

 

Aiu 'na mangiatura china di paglia

e iu vi la mantegnu a usu triglia

e si nun vi sbaglia tutta sta gramaglia

vaiu 'mPalermu accattari caniglia.

 

Schetti ca vuliti la me' morti

facitimi un tabbutu di ricotta,

pi tacciteddi, tacci d'ova fritti,

pi cuscineddi du' capuna cotti.

Pi cannileddi cordi di sazizza,

pi acqua biniditta vinu forti,

 pò ' mi mittiti 'mmezzu a tri schetti

e mi cantati l'ossequii di la morti.

 

Bedda ca mi paristi 'n'addulurata

quannu di nivuru ti vitti vistuta,

ci curpa la murtazza scilarata

ca a to patruzzu ci livà la vita.

 

Ora figliuzza la pena è passata,

sti robbi jetta e vestiti di sita,

la vo ' sapiri chi è la fìrriata ?

sabatudia t'ama' fari zita.

 

Ivu a la missa lu venniri e santu

ca si sapia tantu, nun ci iva,

vitti l'amanti me' adurata a un Santu

cu l'occhi a pampinedda chi chiancia.

Iu ci lu dissi: 'pirchi chianci tantu? 

- "Chianciu pirchì ma' spartiri cu tia.

 

La frevi ti sbambà, m'ha diri comu fu',

iu abbrazzavu a to' ma', mi cridia ca eratu tu'.

O Pippinedda abbrazzami, mentri to' mamma un c'e'

stringimi forti forti comu ti stringiu iu.

Stu' curuzzu tu' tocca e vidi comu fa',

nun mi la fari soffriri, fatti p'agghiri ccà.

 

Tu' a la missa ci va' cu l'umbrella

a  u pittuzzu to' 'na bedda scolla

e 'nni lu pettu porti 'na crucetta

quannu t'incontra ta  vasassi tutta.

 

Garofalu di Roma si' turnata

'nti la grastuzza me' fusti chiantata,

iu la cura nun ti l'haìu pirduta

mancu 'na pampinedda t'ha cascata,

lu ventu e lu sciloccu nun ci ha pututu.

Ora ca lu galofaru è cugliutu

tu' si' la rosa e iu lu 'nnamuratu.

 

Qualche innamorato a volte spasimava per la sua amata e addirittura la considerava come una figlia del Re Vittorio Emanuele

o "figliozza" del primo generale (forse il generale Giuseppe Garibaldi ?). È vero che l'amore spesso fa stravedere:

Bedda ca si' cchiu' duci di lu meli, '

comu lu Partuallu di mangiari,

si' figlia di Vittoriu Emanueli,

figliozza di lu Primu Ginirali.

Hai st'ucchiuzzi 'mmezzu rosi e sciuri

iu sta' vuccuzza to' vurria vasari.

 

 

Seguono altri canti recuperati tra la gente di Ribera negli anni '40, ma quasi tutti di autore ignoto e che sicuramente venivano eseguiti da suonatori che allietavano le feste da ballo, allora molto in uso, in occasione di zitate, battesimi, cresime, sposalizi o nel periodo carnevalesco.

 

Vitti passari 'na calabrisedda

tutta vagnata di l'acqua vinìa,

'ntesta purtava 'na nova lancedda,

'na vota di chiss'acqua mi vivirria.

Idda mi dissi 'na palora bedda:

"Acqua nun si 'nni duna pi la via,

acchiana susu 'ntì la me' cammaredda,

ca ti dugnu l'acqua e la pirsunedda mia".

 

Oh bedda, tu cu st'occhi di pirnici,

nun mi fa' stari un mumentu 'mpaci,

biniditta dda' mamma chi ti fici

a diri si' ancora nun si capaci,

di lu parlari me' tu chi nni dici?

Nun mi 'mporta si ti dispiaci,

lu cori to' è comu la pici

ca si' quadia dintra di 'na braci.

*

Quannu s'affaccia la luna a la matina,

bedda, mi pari tu ' misa 'nsuttana,

nun ti manca nenti, pari 'na rigina

la to'prisenza 'nni stu' munnu è strana.

Si 'nni spusamu ti 'nchiuiu 'ncantina

pi nun fari sciupari la to' lana,

quannu t'affacci bedda a la matina

fa' 'nvidiari la natura arcana.

*

Vitti 'na bedda cu li stivaletti,

'mpunta di pedi battia li tacchi,

ci ivu pi cuntari li falletti

'nn 'avia setti gunudduna sparti;

ci ivu pi vasarì li russetti,

l'avia cchiù bianchi di lu latti,

la ivu pi vasarì e idda sdetti,

vinni so' mamà e lu tempu nun l'appi.

 

'Nni sta strata si sciala e s'abballa

pi 'na picciotta simpatica e bella,

''nni lu pittuzzu so' teni 'na palla

ca fa' l'oduri di 'na damigella.

Quannu la spusu e l'haiu a la me' spalla

l'occhi nun rii ne' 'ncelu, ne' 'nterra.

 

Ch'è bedda sta canzuna fatta nova

quannu la cantu a la me' amanti cara,

ca nni la dettimu ferma la parola

scurdari un mi la pozzu ca è 'na dama.

Quannu camina mi pari ca vola,

chista è l'amurusanza quannu s'ama.

 

Avi tri misi ca nunn'affaccia luna,

comu ti l'ha passatu Serafina?

Haiu statu comu gigliu all'ortu

mi l'haiu passatu cchiù megliu di tia.

 

Mi scurdavu la strata e lu violu,

fina la purticedda unni trasìa,

tutti li grasti ti l'abbrìviravu,

mancu un galufareddu ti cuglivu.

 

 

SIRINATA RIVILISA

(Anonimo - Integr. al testo di N. G. Ciliberto)

 

Una delle tradizioni musicali siciliane più antiche, più popolari e più romantiche della nostra gente, è stata la serenata.

Se guardiamo indietro al passato, troviamo che questa tradizione ha origini nella notte dei tempi in quanto una serenata si fa risalire addirittura al 250 a.C., cioè ai tempi di Plauto ed era la famosa "Serenata ai chiavistelli".  Fino a qualche tempo fa, la serenata costituiva un vero e proprio fatto di costume, perché era considerata l'unico modo per comunicare il proprio amore alla ragazza desiderata.

Non era, comunque, raro vedere qualche spasimante guadagnarsi una bella doccia fresca nel pieno della notte o in alcuni casi qualche "grasta" di fiori sulla testa.

 

Affaccia bedda e sentimi cantari

e di la menti scorda lu duluri

affaccia ca ti vogliu cuntimplari

cu granni affettu e cu sinceru amuri.

Ti vogliu tantu beni

nun ti pozzu scurdari,

nun pozzu cchiù campari

siddu mi dici no '.

 

Grapi sta fìnistredda amuri miu,

mi pari tantu tempu ca un ti viu,

li stiddi di lu celu sunnu tanti

ci manchi sulu tu ' stidda lucenti.

Ti vogliu tantu beni

nun ti pozzu scurdari,

nun pozzu cchiù campari

siddu mi dici no'.

Ti vogliu tantu beni

nun ti pozzu scurdari,

nun pozzu cchiù campari

siddu mi dici no'.

 

 

STANOTTI AMURI ME'

(Anonimo) 2

Bella e dolce serenata dei tempi antichi. "Lu zu Tanu Cannella" di Villafranca Sicula la eseguiva con il suo mandolino.

Fa parte di una serie di registrazioni di "autentici pezzi d'epoca" che ho avuto modo di curare personalmente.

Purtroppo, il carissimo e bravo mandolinista esecutore di brani del nostro folklore, è deceduto nel 1988, lasciando un vuoto incolmabile tra gli appassionati della musica popolare dei nostri paesi.

Il brano è stato inciso anche dal cantante folk Gian Campione, recentemente scomparso e fa parte dell'album "La mia Sicilia".

 

Stanotti amurì me' la to' finestra ,

è a 'u scuru e tu' 'un ci si' mancu affacciata,   

  ma unni ti trovi tu  picciotta bedda

junci lu cantu da me' sirinata.

 

A tia 'u Signurì ti detti

du' occhi granni di mari,

e 'na vuccuzza ca pari cirasa

e nun dici palori d'amuri.

E quannu ogni sira tu veni

mentri iu dormu 'nto sonnu

mi pari ca tuttu 'u munnu

s'avissi a fìrmari pi sempiri ccà.

 

E ora ca lu sa ' ca chistu cori

si tu un ci arridi nun po' arripusari,

dunaci bedda me' tecchia d'amuri

si un jornu lu vo' vidiri campari.

 

A tia 'u Signurì ti detti

du occhi granni di mari ,

e 'na vuccuzza ca pari cirasa

e nun dici palori d'amuri.

E quannu ogni sira tu' veni

mentri iu dormu 'nto' sonnu

mi pari ca tuttu 'u munnu

s'avissi a fìrmari pi sempiri ccà.

 

AMURI

(Otello Profazio)

Questo canto d'amore è la colonna sonora del film di Carlo Lizzani "L'amante di Gramigna"

interpretato da Gian Maria Volontè e Stefania Sandrelli.

La versione qui trascritta è stata integrata all'inizio dal poeta riberese Vincenzo Bonafede.

Il brano è stato registrato con la voce di Nenè Fortunato dal gruppo folk "Poggiodiana"

e fa parte della cassetta "Profumo di zagara".

 

(Parlato)

 -    Persi lu sensu e tu nun ti 'nn'adduni,

persi lu sensu e la famiglia mia,

nun ci sarannu no tanti pirsuni

ca ti potrannu amari comu a mia.

lu t'adurassi misu a dinucchiuni

comu si fussi un quatru di Maria.

 

(Canto)

Amuri amuri e chi m'hai fattu fari

e m'hai fattu fari 'na granni pazzia,

lu Patri Nostru m'hai fattu scurdari

e la megliu parti di l'Ave Maria.

Amuri amuri, amuri amuri amuri

amuri amuri, amuri amuri amuri .

 

E unni t'haiu vistu e t'haiu amata tantu

pari ca mi facistì la magia,

criscisti comu l'erba di lu campu

criscisti bedda pi amari a mia.

 

Amuri amuri ecc.  .....

 

Prima era a la me' casa comu un Santu,

pinseri 'nti la testa nunn'avia,

ora picciotta mi purtasti a tantu,

talura moru si nun viu a tia.

 

Amuri amuri ecc.  .....

 

E vegnu attornu a tia comu a la neglia,

comu a lu cacciaturi cu la quaglia,

guarda stu cori comu s'assuttiglia,

pari ferru fllatu a la tinaglia.

 

Amuri amuri ecc.  .....

 

 

L'AMURI

(Tony Cucchiara)

 

Tony Cucchiara, nato ad Agrigento, è un cantante professionista che ha composto tantissime canzoni, per lo più di genere melodico, che sa bene interpretare con la sua calda voce mediterranea. "L'amuri" è un brano molto dolce e delicato che si insinua delicatamente nell'animo di chi lo ascolta al punto tale da farlo restare quasi incantato. L'amore di un'innamorato è talmente grande che per un solo sguardo della propria donna viene ringraziata la Vergine Maria. Questo canto sembra far ritornare un'epoca ormai lontana: quella del Romanticismo. Tony Cucchiara, oltre a fare il cantautore, è noto in tutta Italia per le sue commedie musicali che, con un cast di attori e cantanti d'eccezione, porta anche all'estero; le più conosciute sono: "Caino e Abele", "Pipino il Breve" e "La baronessa di Carini".

 

L'amuri accumencia accussi '

tu la vidi e ti senti 'mpazziri,

la vidi e un si sapi pirchì pirchì,

lu so' cori 'mpazziri ti fa'.

 

Sì mi talia, sentu ch'è mia tutta mia, '

è amuri, è amuri, è amuri.

 

.............................................................

 

L'amuri accumencia accussì

senti 'u cori ca batti cchiù forti,

li casi mi parinu nuvuli

li pirsuni tant'angili su'.

 

Si mi talia grazii o Vergini Maria,

è amuri, è amuri, è amuri.

 

 

CANTI DI SDEGNO

Numerosi sono i canti siciliani cosiddetti di "sdegno cioè di odio tra ex-innamorati, tra fidanzati o anche tra sposati. In questi canti, infatti, non si disdegnano ingiurie di ogni genere o maledizioni varie, i cui versi sono tutto il contrario di quelli riportati tra i canti d'amore, dolci e sentimentali.

Qui di seguito se ne riportano alcuni recuperati tra la gente di Ribera, e dei quali non si conosce né l'autore del testo né tantomeno della musica che, di solito, veniva im­provvisata e non era raro ascoltare gli stessi versi cantati con motivi diversi.

 

lu cchiù pinsari a tia? ma tu' si'pazza,.

livari ti la pò ' sta 'fantasia,

si ssi' cchiù lasda assa' di un pagliazzu

e si' cchiù brutta di la gilusia;

si iu durmissi cu sta ' vilunazza

murissi certu di malincunia.

 

Arsira di sta ' vanedda ci passavu

'na grasta di galofari vidivu,

a la patruna ci l'addumannavu

nun mi 'nni detti e m'artista currivu.

 

Iu di la finestra ci acchianavu

ca tutti li galofari cuglivu,

tutti li rosi ci li spampinavu

ci ruppi li grastuzzi e mi 'nni ivu.

 

Lasda, mittisti peccu a lu liuni,

sì lu rìtuffu di li cristiani.

Tu va' dicennu ca tutti ti vonnu

chissu è lu veru smaccu chi tifannu.

Tu va ' dicennu ca li coffi duni,

 'mmeci li preghi tu ' li cristiani.

 

Li cimi di sta' strata tali e quali

siti 'na maniata di faccioli,

un'omu cu 'na donna nun po' parlari

iti dicennu ca fannu l'amuri.

 

Fimmini, va ' itivi a cunfissari

iti a truvari un giustu e santu cunfìssuri,

ca pi cunnanna vi vorrà dari

l'occhi scippati e jttati all'agnuni.

 

Quannu passu di cca' nun ti fìssari

ca tu ti cridi ca passu pi tia;

tu va' dicennu ca ti sugnu amanti,

'ngrasciata, sugnu zitu e tu un sa' nenti;

e stu ' giliccheddu chi ti metti davanti

avi tri'parmi di grasciu veramenti.

*

Lasda, mittisti peccu a lu granatu,

ca si' la cchiù tinta carni di la vucciria,

avissitu taliatu lu to' statu

avanti ca mittiatu peccu a mia.

 

Di sira si punta' lu to'partitu,

tintu iu ca ci fu' 'mmitatu,

pigliativi lu vostru lasdu zitu

ca è comu un pilligrinu sdillanatu.

Ma megliu schetta e amari lu Signuri

e no maritarimi pi un certu addubbari!

 

LA SCIARRA

II canto di sdegno che segue racconta una lite tra un marito sfortunato e la propria moglie, che non lo sopporta più.

A nulla valgono le scuse dell'uomo che, alla fine disperato, si scaglia sulla donna per picchiarla.

Di solito questi canti venivano eseguiti per sfogare una delusione d'amore e, spesso anche,

con la non celata speranza di riconquistare il proprio amore.

 

(Marito)

Li muli mi livà lu cavaleri

ca nun li potti pagari.

Vulia iri 'nta lu briateri

e mi pigliavu tirrura di muriri.

(Moglie)

Ti nni po' iri a cogliri fumeri

e si ti 'ntoppa, a jurnata pò iri;

di lu travagliu to ' chi nn 'haiu vistu,

ca cci ha purtatu sempiri lu restu,

iu notti e jornu travagliu ca mi pistu

e pi mangiari mi lu vaiu a 'mprestu.

 

(Marito)

Arraggiuni ha, la muglieri, di parlari

si' la patruna di zoccu vo' diri,

basta ca nun dici ca mi li ivu a ghiucari

oppuru mi passavu un piaciri;

è la sorti 'ngrata ca nun ci voli aiutari,

poviru nun sugnu di lu me' vuliri.

 

(Moglie)

Maritu, a cu li cunti ssi discursi,

cu sti palori lu cori m'attassi,

sugnu maritata e comu nun ci fussi,

pi mia flneru cuntintizzi e spassi.

Si la morti pi tia prestu fussi

quantu davanti a st'occhi ti livassi.

 

(Marito)

Va' scancia cori me', nun è piccatu

camora ti li dugnu sti' ristoli

e a lu menu si mi 'nni vaiu carzaratu,

'dda ''nintra si campa e nun si mori.

 

 

CHI TI FICI BABBASUNA

(Anonimo)

È un canto di sdegno recuperato dal gruppo folk-cabaret "Sicilia Canta, Sicilia Frana".

È stato eseguito da un personaggio noto nella zona dell'interno montano,  "lu ziu Ulisse",  nativo di Cianciana,

deceduto da qualche anno.  Il brano è stato inserito in una delle note trasmissioni effettuate dal gruppo

presso la locale Radio Torre Ribera nel 1977.

 

Chi tifici babbasuna

ca mi porti sta 'ncagnata,

forsi persi la furtuna

ca ti fingi sciarriata.

E va ' curcati, e va ' dormi

magarazza senza sensu,

cu li chiacchiari nun torni,

ne' ti viu e mancu ti pensu.

 

Unni lu vidi ca lu munnu è rosa

cu stu mussu a cucchiaredda,

l'haiu a vinciri sta vota,

la sbagliasti la casedda.

E va ' curcatu, e va ' dormi

magarazza senza sensu,

cu li chiacchiari nun torni

ne' ti viu e mancu ti pensu.

 

Nun ti cridi che' d'aviri

la pacenzia di Santu Giobbi

e si tu' nun ti fa'vidiri

mi le' tingiri li robbi.

E va' curcati, e va' dormi

magarazza senza sensu,

cu li chiacchiari nun torni

ne' ti viu e mancu ti pensu.

 

 

 

 

HOME PAGE